ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย หน้า 1

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขอประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยให้อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ดังนี้

 1. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ , ที่ปรึกษา
 2. นายสำเริง วิระชะนัง, ที่ปรึกษา
 3. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา, ประธานกรรมการ
 4. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ, รองประธานกรรมการ
 5. อธิบดีกรมการแพทย์, กรรมการ
 6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรรมการ
 7. อธิบดีกรมส่งเริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กรรมการ
 8. อธิบดีกรมพลศึกษา, กรรมการ
 9. นายนิกร จำนง, กรรมการ
 10. นายศุภชีพ ดิษเทศ, กรรมการ
 11. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์, กรรมการ และเหรัญญิก
 12. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์, กรรมการ และเลขาธิการ
 13. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์, กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ