ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย หน้า 1

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยขอประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยให้อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังนี้

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
ลำดับ รายชื่อสกุลตำแหน่ง
นางสาวกับญจาศิลปอาชาประธานกรรมการ
นางขนิษฐาเทวินทรภักติรองประธานกรรมการ
นายนิกรจำนงกรรมการ และเหรัญญิก
สุภรธรรมมงคลสวัสดิ์กรรมการ และเลขาธิการ
นายสำเริงวิระชะนังปรึกษา
นายชูศักดิ์จันทยานนท์ปรึกษา
นายสมคิดสมศรี (อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)กรรมการ
นายบุญรักษ์ยอดเพชร (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)กรรมการ
นพ.สมศักดิ์อรรฆศิลป์ (อธิบดีกรมการแพทย์)กรรมการ
๑๐ดร.ปัญญาหาญลำยอง (อธิบดีกรมพลศึกษา)กรรมการ
๑๑นายศุกภชีพดิษเทศกรรมการ
๑๒นายธีรวัฒน์ศรีปฐมสวัสดิ์กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป