PTT Friendly Design ส่งเสริมการเดินทาง และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

สถานีบริการน้ำมันของ ปตท.มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามหลักการ Friendly Design

โดย กฤษนะ ละไล : สถานีบริการน้ำมันของ ปตท.ทั่วไทย กว่า 1,500 แห่ง ได้ทยอยปรับปรุง และพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามหลักการ Friendly Design หรือการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการต่างๆ ในปั๊ม ปตท.ทั่วไทยได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บอกว่า สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในรูปแบบ Friendly Design ได้พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิด Care & Safety For All ด้วยความห่วงใย และใส่ใจผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถใช้บริการในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ด้วยความสะดวก และปลอดภัย “ในปี 2560 นี้ เราตั้งเป้าหมายให้มีสถานีบริการน้ำมันของ ปตท.ในรูปแบบ Friendly Design ทั่วประเทศ จำนวน 180 แห่ง ทั้งบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง โดยจะเดินหน้าปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ให้มี Friendly Design ครบทุกแห่งต่อไปในอนาคต ถือเป็นการยกระดับการบริการของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ต่อยอดจากแนวคิด PTT Life Station เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคทุกคนได้อย่างครบครัน” คุณอรรถพล กล่าวถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อน PTT Friendly Design สัญลักษณ์ของความห่วงใย ใส่ใจทุกคนจากสถิติข้อมูลของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้พิการประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,756,849 คน เป็นชาย 928,594 คน เป็นหญิง 828,255 คน ส่วนผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน มีจำนวน 10,783,380 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 อีกทั้ง มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประเมินว่า ภายในปี 2583 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 33 หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือว่ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สถานการณ์เช่นนี้ ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญจำเป็นในการต้องเร่งปรับปรุง พัฒนา และสร้างทำสภาพแวดล้อม ตึกอาคาร สถานที่ และบริการพื้นฐานต่างๆ ให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ที่นับวันจะทวีจำนวนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ คนที่ใช้รถเข็น และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นกระแสโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน และอนาคต

เมื่อปีที่ผ่านมา องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO ได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายน โดยมีแนวคิดหลัก คือ Tourism for All นั่นคือ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม โดย องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ได้ให้ความสำคัญในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และบริการ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายสากล ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นข้อบังคับด้านสิทธิมนุษยชน และเป็นการเอื้อต่อการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งคำว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All นั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม ทุกวัยในสังคมด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างได้ผล และยั่งยืน จำเป็นจะต้องมี Friendly Design หรือ หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล ในทุกแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ที่จะต้องมีการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องทำอย่างถาวร ไม่ใช่แค่ชั่วคราวเท่านั้น จึงจะเกิดประสิทธิภาพ เห็นผล และมีความยั่งยืน การที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ได้ออกแบบ และสร้างทำ Friendly Design เพื่อสังคม และคนทั้งมวล จึงเป็นการช่วยส่งเสริมการเดินทาง และการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลได้เป็นอย่างดี

สถานีบริการน้ำมันของ ปตท.มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามหลักการ Friendly Design

สถานีบริการน้ำมันของ ปตท.มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงได้

สถานีบริการน้ำมันของ ปตท.มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/ent/288665

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 1/08/2560 เวลา 13:19:04 ดูภาพสไลด์โชว์ PTT Friendly Design ส่งเสริมการเดินทาง และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล