‘บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล’ เมืองอารยสถาปัตย์แห่งอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

ทูตอารยสถาปัตย์ Friendly Design Ambassadors

โดย กฤษนะ ละไล : กฤษนะทัวร์ยกล้อ

การออกแบบบ้านเมือง ทั้งตึกอาคาร สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สวนสาธารณะ บ้านพักอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ล้วนเป็นภาษาสากล และเป็นกติกาสากลในเวทีโลกยุคปัจจุบัน และอนาคตจากนี้ไป

เครือข่ายประชารัฐเขตบางนา กรุงเทพฯ อันประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่พักอาศัย หรือประกอบอาชีพอยู่ในย่านบางนา จึงได้รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล ในชื่อโครงการ “บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล”

โดยตั้งเป้าหมายให้เขตบางนาเป็นเมืองต้นแบบในการรวมพลังสร้างสรรค์ เพื่อการรณรงค์ ส่งเสริม และขับเคลื่อนเรื่องการออกแบบ และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งในตึกอาคาร ฟุตบาททางเดินเท้า สถานที่สาธารณะ และในที่พักอาศัย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น หรือคนที่สุขภาพไม่แข็งแรง คนที่ใช้รถเข็น ตลอดจนสตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก

สถานที่เป้าหมายในการขอความร่วมมือให้ช่วยกันปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในเขตบางนา ประจำปี 2560 คือ 1. ตึกอาคารสำนักงานภาคเอกชน 2. สถานที่ราชการ 3. วัด และศาสนสถานต่างๆ 4. แหล่งท่องเที่ยว และสวนสาธารณะ 5. สถานีรถไฟฟ้า 6. ป้ายรถเมล์ 7. สี่แยก และฟุตบาททางเดินเท้า 8. โรงแรม และร้านอาหาร 9. ศูนย์การค้า 10. สถานีตำรวจ 11. สถาบันการศึกษา โรงเรียน-มหาวิทยาลัย 12. ศูนย์การประชุม และจัดแสดงสินค้า 13. ตลาดสด 14. ท่าเรือ รับส่งผู้โดยสาร 15. สถานีบริการน้ำมันกิจกรรมแรกในโครงการบางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล คือ การคิกออฟอารยสถาปัตย์ในศาสนสถาน ที่วัดผ่องพลอยวิริยาราม ซอยลาซาล 46 เขตบางนา ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานคิกออฟอารยสถาปัตย์ในศาสนสถานอย่างเป็นทางการ โดย คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม จากนั้นภาคบ่ายจะเป็นเวทีเสวนาเข้มข้นจุใจ ในหัวข้อ “ประชารัฐรวมพลังขับเคลื่อน บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล” พ่วงด้วยกิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะมีพระภิกษุและสามเณรน้อยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 รูป

โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการร่วมขับเคลื่อน ร่วมสร้าง ร่วมทำ ให้ทุกพื้นที่เป้าหมายในเขตบางนา มีการออกแบบ และสร้างทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเพื่อคนทั้งมวล เป็นเขตนำร่องแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และวาดฝันในอนาคตให้เขตบางนาเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/ent/261653 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 27/02/2560 เวลา 13:36:08 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล’ เมืองอารยสถาปัตย์แห่งอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ทูตอารยสถาปัตย์ Friendly Design Ambassadors โดย กฤษนะ ละไล : กฤษนะทัวร์ยกล้อ การออกแบบบ้านเมือง ทั้งตึกอาคาร สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สวนสาธารณะ บ้านพักอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ล้วนเป็นภาษาสากล และเป็นกติกาสากลในเวทีโลกยุคปัจจุบัน และอนาคตจากนี้ไป เครือข่ายประชารัฐเขตบางนา กรุงเทพฯ อันประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่พักอาศัย หรือประกอบอาชีพอยู่ในย่านบางนา จึงได้รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล ในชื่อโครงการ “บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล” โดยตั้งเป้าหมายให้เขตบางนาเป็นเมืองต้นแบบในการรวมพลังสร้างสรรค์ เพื่อการรณรงค์ ส่งเสริม และขับเคลื่อนเรื่องการออกแบบ และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งในตึกอาคาร ฟุตบาททางเดินเท้า สถานที่สาธารณะ และในที่พักอาศัย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น หรือคนที่สุขภาพไม่แข็งแรง คนที่ใช้รถเข็น ตลอดจนสตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก สถานที่เป้าหมายในการขอความร่วมมือให้ช่วยกันปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในเขตบางนา ประจำปี 2560 คือ 1. ตึกอาคารสำนักงานภาคเอกชน 2. สถานที่ราชการ 3. วัด และศาสนสถานต่างๆ 4. แหล่งท่องเที่ยว และสวนสาธารณะ 5. สถานีรถไฟฟ้า 6. ป้ายรถเมล์ 7. สี่แยก และฟุตบาททางเดินเท้า 8. โรงแรม และร้านอาหาร 9. ศูนย์การค้า 10. สถานีตำรวจ 11. สถาบันการศึกษา โรงเรียน-มหาวิทยาลัย 12. ศูนย์การประชุม และจัดแสดงสินค้า 13. ตลาดสด 14. ท่าเรือ รับส่งผู้โดยสาร 15. สถานีบริการน้ำมันกิจกรรมแรกในโครงการบางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล คือ การคิกออฟอารยสถาปัตย์ในศาสนสถาน ที่วัดผ่องพลอยวิริยาราม ซอยลาซาล 46 เขตบางนา ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานคิกออฟอารยสถาปัตย์ในศาสนสถานอย่างเป็นทางการ โดย คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม จากนั้นภาคบ่ายจะเป็นเวทีเสวนาเข้มข้นจุใจ ในหัวข้อ “ประชารัฐรวมพลังขับเคลื่อน บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล” พ่วงด้วยกิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะมีพระภิกษุและสามเณรน้อยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 รูป โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการร่วมขับเคลื่อน ร่วมสร้าง ร่วมทำ ให้ทุกพื้นที่เป้าหมายในเขตบางนา มีการออกแบบ และสร้างทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเพื่อคนทั้งมวล เป็นเขตนำร่องแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และวาดฝันในอนาคตให้เขตบางนาเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน (โลโก้ คนพิการทุกประเภท) (‘บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล’ เมืองอารยสถาปัตย์แห่งอาเซียน) (ทางลาดสำหรับรถเข็น) ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/ent/261653

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...