ผู้พิการออกเสียงประชามติสะดวกเชิญชวนลงทะเบียนภายใน7มิ.ย.

แสดงความคิดเห็น

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นกรณีพิเศษ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิ.ย. 59 โดยจะเป็นการรับคำขอเฉพาะการลงทะเบียนเป็นคณะบุคคลจากองค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุเท่านั้น

สำหรับ คุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนได้แก่เป็นคนพิการคนทุพพลภาพหรือเป็นผู้สูงอายุ (มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติวิธีการยื่นคำขอให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ประสงค์จะออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ให้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องให้องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบีชั้น3)ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม. 10210 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) นอกจากนี้ ผู้ดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุหากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุก็สามารถกระทำได้โดยยื่นคำขอลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนหากมีผู้ขอลงทะเบียนมากกว่า 100 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะพิจารณาประกาศกำหนดที่ออกเสียง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุให้เป็นกรณีพิเศษ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิออกเสียงเป็นสำคัญและจะจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอาทิทางลาดวีลแชร์บัตรทาบในการออกเสียงที่มีอักษรเบลล์แว่นขยายและคูหาลงทะเบียนที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ

สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นรายบุคคลไม่ผ่านองค์กรหรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะกำหนดให้ยื่นคำขอได้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง จนถึงวันที่ 7 ก.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2141 8066, 0 2141 8073, 0 2141 8075 โทรสาร 0 2143 8530

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/bangkok/398571 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย19พ.ค.59
วันที่โพสต์: 23/05/2559 เวลา 09:44:16 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้พิการออกเสียงประชามติสะดวกเชิญชวนลงทะเบียนภายใน7มิ.ย.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นกรณีพิเศษ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิ.ย. 59 โดยจะเป็นการรับคำขอเฉพาะการลงทะเบียนเป็นคณะบุคคลจากองค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุเท่านั้น สำหรับ คุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนได้แก่เป็นคนพิการคนทุพพลภาพหรือเป็นผู้สูงอายุ (มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติวิธีการยื่นคำขอให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ประสงค์จะออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ให้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องให้องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบีชั้น3)ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม. 10210 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) นอกจากนี้ ผู้ดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุหากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุก็สามารถกระทำได้โดยยื่นคำขอลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนหากมีผู้ขอลงทะเบียนมากกว่า 100 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะพิจารณาประกาศกำหนดที่ออกเสียง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุให้เป็นกรณีพิเศษ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิออกเสียงเป็นสำคัญและจะจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอาทิทางลาดวีลแชร์บัตรทาบในการออกเสียงที่มีอักษรเบลล์แว่นขยายและคูหาลงทะเบียนที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นรายบุคคลไม่ผ่านองค์กรหรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะกำหนดให้ยื่นคำขอได้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง จนถึงวันที่ 7 ก.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2141 8066, 0 2141 8073, 0 2141 8075 โทรสาร 0 2143 8530 ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/bangkok/398571

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...