พม.จ่อใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการในไทย

แสดงความคิดเห็น

ประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย

พม. ประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อกำหนดรูปแบบและเตรียมความพร้อมให้คนพิการ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย โดยขับเคลื่อนและบูรณาการงานร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนพิการ โดยเฉพาะด้านการเดินทางและการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ ปลอดภัย เท่าเทียมกับคนในสังคม สำหรับรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในต่างประเทศ มีประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการทางการเห็น และมีอีกหลายประเทศที่นิยมใช้สุนัขนำทาง และมีโรงเรียนฝึกสุนัขนำทาง เช่น ออสเตรเลีย และเกาหลี เป็นต้น ทั้งนี้ สุนัขนำทางที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ สายพันธ์ลาบลาดอร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดบริการต่อตัวประมาณ 50,000 เหรียญ

โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนตามโรดแมป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก 5 เดือน ซึ่งถือเป็นระยะเร่งด่วน จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการของประเทศไทย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างประเทศที่จัดบริการสุนัข โดยเบื้องต้นได้ประสานข้อมูลกับ 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดบริการสุนัขกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการใช้สัตว์นำทางและปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้สุนัขนำทางในประเทศไทย โดยจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนการขับเคลื่อนงาน ในระยะที่ 2 (2 - 6 เดือน เป็นต้นไป) จะมีการจัดตั้งหน่วยบริการสุนัขนำทางของประเทศ (Guide Dogs School) เพาะพันธ์สุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์ เพื่อใช้เป็นสุนัขนำทาง เดือน) โดย ต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รวมถึงติดตามประเมิลผลด้วย

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2223798/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 พ.ค.60
วันที่โพสต์: 16/05/2560 เวลา 10:29:24 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.จ่อใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการในไทย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย พม. ประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อกำหนดรูปแบบและเตรียมความพร้อมให้คนพิการ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย โดยขับเคลื่อนและบูรณาการงานร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนพิการ โดยเฉพาะด้านการเดินทางและการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ ปลอดภัย เท่าเทียมกับคนในสังคม สำหรับรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในต่างประเทศ มีประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการทางการเห็น และมีอีกหลายประเทศที่นิยมใช้สุนัขนำทาง และมีโรงเรียนฝึกสุนัขนำทาง เช่น ออสเตรเลีย และเกาหลี เป็นต้น ทั้งนี้ สุนัขนำทางที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ สายพันธ์ลาบลาดอร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดบริการต่อตัวประมาณ 50,000 เหรียญ โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนตามโรดแมป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก 5 เดือน ซึ่งถือเป็นระยะเร่งด่วน จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการของประเทศไทย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างประเทศที่จัดบริการสุนัข โดยเบื้องต้นได้ประสานข้อมูลกับ 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดบริการสุนัขกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการใช้สัตว์นำทางและปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้สุนัขนำทางในประเทศไทย โดยจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนการขับเคลื่อนงาน ในระยะที่ 2 (2 - 6 เดือน เป็นต้นไป) จะมีการจัดตั้งหน่วยบริการสุนัขนำทางของประเทศ (Guide Dogs School) เพาะพันธ์สุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์ เพื่อใช้เป็นสุนัขนำทาง เดือน) โดย ต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รวมถึงติดตามประเมิลผลด้วย ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2223798/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...