คมนาคมเร่งออกแบบโครงสร้างขนส่งช่วยคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าศึกษา ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวก คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดการอบรมสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสำรวจและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุทั้งนี้นายชาติชาย กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในระยะที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือUniversal Design: UD ลดอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ทำให้เกิดอิสระในการเดินทางของกลุ่มคนดังกล่าว ด้วยการจัดอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการให้แก่คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในสถานีขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ราง น้ำ อากาศ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและขยายผลไปยังจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ขอบคุณ... http://money.sanook.com/480785/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: money.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ค.60
วันที่โพสต์: 3/05/2560 เวลา 10:57:01 ดูภาพสไลด์โชว์ คมนาคมเร่งออกแบบโครงสร้างขนส่งช่วยคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าศึกษา ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวก คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดการอบรมสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสำรวจและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุทั้งนี้นายชาติชาย กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในระยะที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือUniversal Design: UD ลดอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ทำให้เกิดอิสระในการเดินทางของกลุ่มคนดังกล่าว ด้วยการจัดอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการให้แก่คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในสถานีขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ราง น้ำ อากาศ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและขยายผลไปยังจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ขอบคุณ... http://money.sanook.com/480785/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...