ขนส่งฯระบุส.ค.นี้เปิดให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขออุปกรณ์ช่วยเหลือ

แสดงความคิดเห็น

กรมการขนส่งทางบก เตือนผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมเปิดรับคำขอ คาดว่าจะสามารถเปิดรับคำขอได้ภายในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยจะเปิดให้ผู้พิการยื่นความประสงค์ได้โดยตรง ณ กรมการขนส่งทางบกและสานักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น

ตราสัญลักษณ์ กรมการขนส่งทางบก

นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เตรียมเปิดให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ อาทิ รถเข็น ไม้ค้ำยัน หรือแขน ขาเทียม คาดว่าจะสามารถเปิดให้ยื่นความประสงค์ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยผู้ประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือดังกล่าว ต้องแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ณ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ มีการรับรองจากแพทย์หรือหลักฐานที่แสดงว่าความพิการนั้นเกิดจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพให้ทราบโดยทั่วไป อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง และเตือนอย่าหลงเชื่อกรณีมีผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือแทนโดยเด็ดขาด เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายหรือมาตรการให้บุคคลภายนอกดำเนินการแทนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหลากหลายกิจกรรม อาทิ สนับสนุนโครงการตรวจรถก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาล โครงการสนามจราจรเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วจ้านวนกว่า9,000คนสำหรับปีงบประมาณ2558นี้

กรมการขนส่งทางบกยังคงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้พิการ จากการใช้รถ ใช้ถนน ทั่วประเทศ โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้จ้าหน่ายอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้พิการได้อย่างแท้จริง ช่วยให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ หากพบผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือแทน หรือพบพฤติกรรมน่าสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2272 5937-8 หรือสานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ... http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=285959:2015-07-15-05-17-28&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VacXW6Ttmko

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ก.ค.58
วันที่โพสต์: 16/07/2558 เวลา 11:01:31 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งฯระบุส.ค.นี้เปิดให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขออุปกรณ์ช่วยเหลือ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมการขนส่งทางบก เตือนผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมเปิดรับคำขอ คาดว่าจะสามารถเปิดรับคำขอได้ภายในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยจะเปิดให้ผู้พิการยื่นความประสงค์ได้โดยตรง ณ กรมการขนส่งทางบกและสานักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น ตราสัญลักษณ์ กรมการขนส่งทางบก นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เตรียมเปิดให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ อาทิ รถเข็น ไม้ค้ำยัน หรือแขน ขาเทียม คาดว่าจะสามารถเปิดให้ยื่นความประสงค์ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยผู้ประสงค์ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือดังกล่าว ต้องแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ณ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ มีการรับรองจากแพทย์หรือหลักฐานที่แสดงว่าความพิการนั้นเกิดจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพให้ทราบโดยทั่วไป อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง และเตือนอย่าหลงเชื่อกรณีมีผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือแทนโดยเด็ดขาด เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายหรือมาตรการให้บุคคลภายนอกดำเนินการแทนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหลากหลายกิจกรรม อาทิ สนับสนุนโครงการตรวจรถก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาล โครงการสนามจราจรเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วจ้านวนกว่า9,000คนสำหรับปีงบประมาณ2558นี้ กรมการขนส่งทางบกยังคงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้พิการ จากการใช้รถ ใช้ถนน ทั่วประเทศ โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้จ้าหน่ายอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้พิการได้อย่างแท้จริง ช่วยให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ หากพบผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือแทน หรือพบพฤติกรรมน่าสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2272 5937-8 หรือสานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณ... http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=285959:2015-07-15-05-17-28&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VacXW6Ttmko

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...