นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก

ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คือ 1 ใน 3 นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ตามที่คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการได้จัดทำโครงการรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ โดย ผศ.ดร.บุญเสริมได้รับ "รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางด้านสังคมและชุมชน" โดยมีผลงานชื่อ "การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก" โดยสร้างหุ่นยนต์ "BLISS" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มช่วยผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดเด็กออทิสติกผ่านเกมส่งเสริมพัฒนาการที่สามารถออกแบบได้หลากหลาย หุ่นยนต์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเด็กกับผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กผ่านหน้าตาที่เป็นมิตร ให้เขาเรียนรู้เรื่องการแสดงสีหน้าและอารมณ์ นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ มีแสงและเสียง สำหรับดึงความสนใจเด็กให้อยู่กับการทำกิจกรรมได้อีกด้วย เด็กจะได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ภายในเกมและเรียนรู้การควบคุมตนเองในสังคม ผ่านทางกฎกติกาของเกม ผู้เชี่ยวชาญสามารถปรับเปลี่ยนเกมได้เองตามความเหมาะสม ในเกมที่ออกแบบให้เล่นร่วมกันได้หลายคน เด็กจะได้ฝึกทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ระหว่างการเล่นเกม หุ่นยนต์ก็ช่วยเก็บข้อมูลไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไปได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการด้านสติปัญญาควบคู่กับทักษะการปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่ดีขึ้นได้

"ตอนนี้เรามีหุ่นยนต์ที่สามารถรองรับเกมส่งเสริมพัฒนาการได้หลากหลาย เรากำลังออกแบบเกมให้มีเกมส่งเสริมพัฒนาการมากขึ้น ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ ปัจจุบันทีมวิจัยได้สร้าง "BLISS" ขึ้นมาอีกหลายตัว เพื่อดำเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

ผศ.ดร.บุญเสริม ระบุว่า ท้ายที่สุดอยากพัฒนาต่อไปให้หุ่นยนต์ BLISS สามารถช่วยให้ผู้ปกครองบำบัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกได้เองที่บ้านด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถออกแบบกิจกรรมให้ไปฝึกที่บ้าน เข้าถึงข้อมูลการฝึกจากระยะทางไกล และวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กเพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเข้ารับการบำบัดครั้งต่อไปได้ ก็จะทำให้การบำบัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/2539674

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ต.ค.59
วันที่โพสต์: 1/11/2559 เวลา 11:20:36 ดูภาพสไลด์โชว์ นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คือ 1 ใน 3 นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ตามที่คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการได้จัดทำโครงการรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ โดย ผศ.ดร.บุญเสริมได้รับ "รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางด้านสังคมและชุมชน" โดยมีผลงานชื่อ "การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก" โดยสร้างหุ่นยนต์ "BLISS" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มช่วยผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดเด็กออทิสติกผ่านเกมส่งเสริมพัฒนาการที่สามารถออกแบบได้หลากหลาย หุ่นยนต์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเด็กกับผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กผ่านหน้าตาที่เป็นมิตร ให้เขาเรียนรู้เรื่องการแสดงสีหน้าและอารมณ์ นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ มีแสงและเสียง สำหรับดึงความสนใจเด็กให้อยู่กับการทำกิจกรรมได้อีกด้วย เด็กจะได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ภายในเกมและเรียนรู้การควบคุมตนเองในสังคม ผ่านทางกฎกติกาของเกม ผู้เชี่ยวชาญสามารถปรับเปลี่ยนเกมได้เองตามความเหมาะสม ในเกมที่ออกแบบให้เล่นร่วมกันได้หลายคน เด็กจะได้ฝึกทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ระหว่างการเล่นเกม หุ่นยนต์ก็ช่วยเก็บข้อมูลไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไปได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการด้านสติปัญญาควบคู่กับทักษะการปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่ดีขึ้นได้ "ตอนนี้เรามีหุ่นยนต์ที่สามารถรองรับเกมส่งเสริมพัฒนาการได้หลากหลาย เรากำลังออกแบบเกมให้มีเกมส่งเสริมพัฒนาการมากขึ้น ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ ปัจจุบันทีมวิจัยได้สร้าง "BLISS" ขึ้นมาอีกหลายตัว เพื่อดำเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข" ผศ.ดร.บุญเสริม ระบุว่า ท้ายที่สุดอยากพัฒนาต่อไปให้หุ่นยนต์ BLISS สามารถช่วยให้ผู้ปกครองบำบัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกได้เองที่บ้านด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถออกแบบกิจกรรมให้ไปฝึกที่บ้าน เข้าถึงข้อมูลการฝึกจากระยะทางไกล และวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กเพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเข้ารับการบำบัดครั้งต่อไปได้ ก็จะทำให้การบำบัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/2539674

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...