มจธ.จัดประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานได้จริงหวังต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

แสดงความคิดเห็น

มจธ.จัดประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานได้จริงหวังต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

กลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มคนที่ยังขาดโอกาสทางสังคมในหลายๆ ด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงการลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นใน" โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ"เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นเวทีให้บุคลากร และนักศึกษาได้แสดงความสามารถและเป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป โดยมี รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารจอดรถ 14 ชั้น มจธ. ถนนประชาอุทิศ(บางมด)

ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวถึงที่มาของการจัดประกวดครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมีพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเองถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นอกจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับคนพิการเกิดความเท่าเทียมขึ้นในสังคมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แล้ว มจธ.ยังมีผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต้นแบบที่เกิดประโยชน์ต่อคนพิการซึ่งเป็นผลงานที่คิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาอยู่ค่อนข้างมาก จึงมีเกิดแนวคิดจัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการขึ้นโดยใช้เป็นเวทีในการประกวดเพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ผ่านการทดสอบ หรือแนวความคิดที่สร้างสรรค์โดนใจสามารถนำไปต่อยอดใช้งานจริงกับคนพิการ และสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ได้ขึ้น โดยสวท.พร้อมเป็นคนกลางในการประสานเชื่อมโยงการนำแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าวสู่ผู้ประกอบการภาคเอกชน

โครงการฯ นี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแล้วยังเป็นการแสดงความสามารถของบุคลากรและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำกลับมาใช้หมุนวนในการดำเนินโครงการตั้งแต่การสร้าง การตรวจสอบ การต่อยอด และวนกลับมาคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นวงรอบวัฏจักร ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวท.ยังได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับการสนับสนุนโปรเจคนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อที่จะจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องต้นแบบ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องนำผลงานหรือแนวคิดนั้นส่งประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการในปีหน้าและปีต่อๆไป

สำหรับการจัดงานในปีแรกนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 15 ผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผลงานออกแบบเชิงความคิด 6 ผลงาน และประเภทผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 9 ผลงาน ซึ่งเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ได้รางวัลจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการทดสอบ และทดลองแล้วว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริงกับคนพิการ ช่วยทำให้คนพิการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีความคงทน ปลอดภัย เหมาะสมและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ และสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในราคาที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ โดยผลการประกวดในประเภทผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานจากโครงการหุ่นยนต์ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการปฏิสัมพันธ์ของเด็กออทิสติก , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานจากโครงการเว็ปแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โครงการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้พิการและคนชรา

ส่วนในประเภทผลงานออกแบบเชิงความคิด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานจากโครงการแอพพลิเคชั่นเพื่อผู้พิการใน มจธ. ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือคนพิการแบบเพื่อนเพื่อเพื่อน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ GPS เพื่อคนตาบอดภายในอาคาร และรางวัล Poppular Vote ได้แก่ ผลงานจากโครงการอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุและนำทางสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตาด้วยการประมวลภาพและการตรวจจับระยะทาง ทั้งนี้นอกจากการประกวดแล้วภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ มจธ.กับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลงานนวัตกรรม มจธ.เพื่อคนพิการ และชมการแสดงการขับร้อง โดยคนพิการจากโครงการฝึกอบรม–ฝึกงานคนพิการรุ่นที่3

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2497209

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 30/08/2559 เวลา 10:16:37 ดูภาพสไลด์โชว์ มจธ.จัดประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานได้จริงหวังต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มจธ.จัดประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานได้จริงหวังต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ กลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มคนที่ยังขาดโอกาสทางสังคมในหลายๆ ด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงการลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นใน" โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ"เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นเวทีให้บุคลากร และนักศึกษาได้แสดงความสามารถและเป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป โดยมี รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารจอดรถ 14 ชั้น มจธ. ถนนประชาอุทิศ(บางมด) ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวถึงที่มาของการจัดประกวดครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมีพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเองถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นอกจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับคนพิการเกิดความเท่าเทียมขึ้นในสังคมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แล้ว มจธ.ยังมีผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต้นแบบที่เกิดประโยชน์ต่อคนพิการซึ่งเป็นผลงานที่คิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาอยู่ค่อนข้างมาก จึงมีเกิดแนวคิดจัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการขึ้นโดยใช้เป็นเวทีในการประกวดเพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ผ่านการทดสอบ หรือแนวความคิดที่สร้างสรรค์โดนใจสามารถนำไปต่อยอดใช้งานจริงกับคนพิการ และสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ได้ขึ้น โดยสวท.พร้อมเป็นคนกลางในการประสานเชื่อมโยงการนำแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าวสู่ผู้ประกอบการภาคเอกชน โครงการฯ นี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแล้วยังเป็นการแสดงความสามารถของบุคลากรและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำกลับมาใช้หมุนวนในการดำเนินโครงการตั้งแต่การสร้าง การตรวจสอบ การต่อยอด และวนกลับมาคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นวงรอบวัฏจักร ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวท.ยังได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับการสนับสนุนโปรเจคนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อที่จะจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องต้นแบบ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องนำผลงานหรือแนวคิดนั้นส่งประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการในปีหน้าและปีต่อๆไป สำหรับการจัดงานในปีแรกนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 15 ผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผลงานออกแบบเชิงความคิด 6 ผลงาน และประเภทผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 9 ผลงาน ซึ่งเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ได้รางวัลจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการทดสอบ และทดลองแล้วว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริงกับคนพิการ ช่วยทำให้คนพิการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีความคงทน ปลอดภัย เหมาะสมและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ และสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในราคาที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ โดยผลการประกวดในประเภทผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานจากโครงการหุ่นยนต์ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการปฏิสัมพันธ์ของเด็กออทิสติก , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานจากโครงการเว็ปแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โครงการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้พิการและคนชรา ส่วนในประเภทผลงานออกแบบเชิงความคิด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานจากโครงการแอพพลิเคชั่นเพื่อผู้พิการใน มจธ. ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือคนพิการแบบเพื่อนเพื่อเพื่อน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ GPS เพื่อคนตาบอดภายในอาคาร และรางวัล Poppular Vote ได้แก่ ผลงานจากโครงการอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุและนำทางสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตาด้วยการประมวลภาพและการตรวจจับระยะทาง ทั้งนี้นอกจากการประกวดแล้วภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ มจธ.กับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลงานนวัตกรรม มจธ.เพื่อคนพิการ และชมการแสดงการขับร้อง โดยคนพิการจากโครงการฝึกอบรม–ฝึกงานคนพิการรุ่นที่3 ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2497209

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...