“นครลำปาง” อารยสถาปัตย์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม-ระบบขนส่ง เอื้อคนพิการท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พม. เอ็มโอยูร่วมลำปาง ปั้น “นครลำปาง” เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ขยายพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะคา ต้นแบบปรับสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน เอื้อต่อคนพิการ ทั้งห้องน้ำ ที่จอดรถ

วันที่ (1 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมไอยราศุภสร สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Kick off เปิดตัวโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนและการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการฯ

เปิดตัวโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส โดยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม ทั้งนี้ พม. ได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่มีความสำคัญประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ โดยการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และเครือข่ายองค์กรคนพิการ ที่ขับเคลื่อนภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม และระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ 1) ต้นทาง คือ บ้านและที่พักอาศัย 2) กลางทาง คือ ระบบขนส่งมวลชน ถนน ทางเดินเท้า และ 3) ปลายทาง คือ อาคารและพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะศาสนสถาน และห้างร้านต่างๆ และที่สาธารณะได้อย่างไม่มีอุปสรรคและเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้

เปิดตัวโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ทั้งนี้ เริ่มด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง โดยมีการปรับปรุงทางลาด ที่จอดรถคนพิการ พื้นผิวต่างสัมผัส และป้ายสัญลักษณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในที่สาธารณะอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้ส่งเสริมชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการท่องเที่ยวของคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย โดยนำร่องในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา ได้แก่ ห้องน้ำ และที่จอดรถคนพิการ รวมทั้งมีแผนขยายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุ ในเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ สถานที่บริการน้ำมัน (ปตท.) ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร วัด ธนาคาร โรงแรม ห้างร้าน และร้านอาหารเป็นต้น

“ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันสร้างจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน หรือชุมชนอารยสถาปัตย์ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นับว่าเป็นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ จากสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ โดยหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้ชุมชนต่างๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาวต่อไป” รมว.พม. กล่าว

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9600000055943 (ขนาดไฟล์: 164)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 01 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 2/06/2560 เวลา 13:21:17 ดูภาพสไลด์โชว์ “นครลำปาง” อารยสถาปัตย์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม-ระบบขนส่ง เอื้อคนพิการท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พม. เอ็มโอยูร่วมลำปาง ปั้น “นครลำปาง” เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ขยายพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะคา ต้นแบบปรับสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน เอื้อต่อคนพิการ ทั้งห้องน้ำ ที่จอดรถ วันที่ (1 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมไอยราศุภสร สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรม Kick off เปิดตัวโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนและการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการฯ เปิดตัวโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส โดยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม ทั้งนี้ พม. ได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่มีความสำคัญประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ โดยการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และเครือข่ายองค์กรคนพิการ ที่ขับเคลื่อนภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม และระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ 1) ต้นทาง คือ บ้านและที่พักอาศัย 2) กลางทาง คือ ระบบขนส่งมวลชน ถนน ทางเดินเท้า และ 3) ปลายทาง คือ อาคารและพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะศาสนสถาน และห้างร้านต่างๆ และที่สาธารณะได้อย่างไม่มีอุปสรรคและเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ เปิดตัวโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการ “นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ทั้งนี้ เริ่มด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง โดยมีการปรับปรุงทางลาด ที่จอดรถคนพิการ พื้นผิวต่างสัมผัส และป้ายสัญลักษณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในที่สาธารณะอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้ส่งเสริมชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการท่องเที่ยวของคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย โดยนำร่องในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา ได้แก่ ห้องน้ำ และที่จอดรถคนพิการ รวมทั้งมีแผนขยายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุ ในเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ สถานที่บริการน้ำมัน (ปตท.) ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร วัด ธนาคาร โรงแรม ห้างร้าน และร้านอาหารเป็นต้น “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันสร้างจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน หรือชุมชนอารยสถาปัตย์ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นับว่าเป็นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ จากสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ โดยหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้ชุมชนต่างๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาวต่อไป” รมว.พม. กล่าว ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9600000055943

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...