คมนาคมสัมมนาขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงคมนาคมจัดอบรมสัมมนา "การจัดทำรายงานด้านการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ"

กระทรวงคมนาคมจัดอบรมสัมมนา "การจัดทำรายงานด้านการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ" น.ส.กอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา "การจัดทำรายงานด้านการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ" ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในระยะที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ลดอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ทำให้เกิดอิสระในการเดินทางของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการจัดอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและขยายผลไปยังจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศ

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=781223 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 พ.ค.60
วันที่โพสต์: 16/05/2560 เวลา 10:43:18 ดูภาพสไลด์โชว์ คมนาคมสัมมนาขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงคมนาคมจัดอบรมสัมมนา "การจัดทำรายงานด้านการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ" กระทรวงคมนาคมจัดอบรมสัมมนา "การจัดทำรายงานด้านการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ" น.ส.กอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา "การจัดทำรายงานด้านการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ" ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในระยะที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ลดอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ทำให้เกิดอิสระในการเดินทางของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการจัดอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและขยายผลไปยังจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศ ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=781223

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...