มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับหน่วยงานในกระบี่ มอบขาเทียมพระราชทาน

แสดงความคิดเห็น

กระบี่ – มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่ลแนล บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกระบี่ ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2559

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับหน่วยงานในกระบี่ มอบขาเทียมพระราชทาน

วันที่ (18 ธ.ค.) ที่ห้องช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่ลแนล พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 คน คอยให้บริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โดยให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้คนพิการขาขาดในจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาด จำนวน 200 คน ขาดเหนือเข่า จำนวน 60 คน ขาดใต้เข่า จำนวน 140 คน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานที่สำรวจผู้พิการขาขาด และมีความต้องการทำขาเทียม หรือซ่อมขาเทียมที่เคยได้รับ และชำรุดทยอยเข้ารับบริการ ซึ่งกำหนดการมอบขาเทียมผู้เข้ารับบริการในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และทางมูลนิธิฯ จะฝึกอบรมผู้พิการ และญาติเรื่องการดูแลขาเทียม ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ และญาติที่ต้องการฝึกอาชีพเพื่อให้มีอาชีพส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วย สำหรับผู้พิการที่มีฐานะยากจน และอยู่ในที่ห่างไกลที่เดินทางเข้ารับบริการทำขาเทียมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ได้สมทบทุนเพื่อสนับสนุนค่าพาหนะเดินทาง และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นทุนในการประกอบอาชีพหลังจากฝึกอบรมอาชีพแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่

สำหรับมูลนิธิขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2535 โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขาเทียมให้แก่คนขาขาดที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดทั้งใน และต่างประเทศแล้ว 136 ครั้ง

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000125685 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 19/12/2559 เวลา 10:37:27 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับหน่วยงานในกระบี่ มอบขาเทียมพระราชทาน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระบี่ – มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่ลแนล บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกระบี่ ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2559 มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับหน่วยงานในกระบี่ มอบขาเทียมพระราชทาน วันที่ (18 ธ.ค.) ที่ห้องช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่ลแนล พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 คน คอยให้บริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้คนพิการขาขาดในจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาด จำนวน 200 คน ขาดเหนือเข่า จำนวน 60 คน ขาดใต้เข่า จำนวน 140 คน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานที่สำรวจผู้พิการขาขาด และมีความต้องการทำขาเทียม หรือซ่อมขาเทียมที่เคยได้รับ และชำรุดทยอยเข้ารับบริการ ซึ่งกำหนดการมอบขาเทียมผู้เข้ารับบริการในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และทางมูลนิธิฯ จะฝึกอบรมผู้พิการ และญาติเรื่องการดูแลขาเทียม ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ และญาติที่ต้องการฝึกอาชีพเพื่อให้มีอาชีพส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วย สำหรับผู้พิการที่มีฐานะยากจน และอยู่ในที่ห่างไกลที่เดินทางเข้ารับบริการทำขาเทียมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ได้สมทบทุนเพื่อสนับสนุนค่าพาหนะเดินทาง และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นทุนในการประกอบอาชีพหลังจากฝึกอบรมอาชีพแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ สำหรับมูลนิธิขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2535 โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขาเทียมให้แก่คนขาขาดที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดทั้งใน และต่างประเทศแล้ว 136 ครั้ง ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000125685

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...