คมนาคมเตรียมพร้อมระบบขนส่งรองรับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมระบบขนส่งรองรับ คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในอนาคต นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ โครงการงานส่วนที่ 1 การศึกษาทบทวนแบบตรวจสอบ และมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการเด็กและผู้สูงอายุงาน ส่วนที่ 2 การสำรวจประเมินและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ งานส่วนที่ 3 การจัดทำหลักเกณฑ์และแบบมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ งานส่วนที่ 4 การพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุตามมาตรฐาน

โดยสรุปเนื้อหาได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ การสำรวจหน่วยงานราชการในสังกัด คค. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตก และภาคใต้ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กำหนดและความต้องการของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสากลในอนาคต และพัฒนาบุคลากรของ คค. ให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ รวมทั้งสร้างพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการ ขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design : UD ในระยะต่อไป

ขอบคุณ... http://money.sanook.com/430049/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: money.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.59
วันที่โพสต์: 25/10/2559 เวลา 11:18:48 ดูภาพสไลด์โชว์ คมนาคมเตรียมพร้อมระบบขนส่งรองรับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมระบบขนส่งรองรับ คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในอนาคต นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ โครงการงานส่วนที่ 1 การศึกษาทบทวนแบบตรวจสอบ และมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการเด็กและผู้สูงอายุงาน ส่วนที่ 2 การสำรวจประเมินและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ งานส่วนที่ 3 การจัดทำหลักเกณฑ์และแบบมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ งานส่วนที่ 4 การพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุตามมาตรฐาน โดยสรุปเนื้อหาได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ การสำรวจหน่วยงานราชการในสังกัด คค. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตก และภาคใต้ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กำหนดและความต้องการของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสากลในอนาคต และพัฒนาบุคลากรของ คค. ให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ รวมทั้งสร้างพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการ ขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design : UD ในระยะต่อไป ขอบคุณ... http://money.sanook.com/430049/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...