ช่วย, ช่วยเหลือ

ภาษามือ

ช่วย, ช่วยเหลือ

ท่ามือสำหรับการช่วยอยู่บนพื้นฐานการยกขึ้นด้วยกัน

นี่เป็นรูปแบบพื้นฐานของกริยาบอกทิศทาง ภาพตาม

แนวดิ่งแสดงรูปแบบทางไวยากรณ์สามแบบที่เป็นไปได้

help, assist

Signs for helping are based on lifting together.

This is the bas form of a directional verb.

The vertical views show three of the possible

grammatical forms.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 28/06/2561 เวลา 15:10:25 ดูภาพสไลด์โชว์ ช่วย, ช่วยเหลือ