แบบสะกดตัวเลข 0 -9 หน้า 1

ศูนย์
ภาษาอังกฤษ: Zero
คำอธิบาย: ศูนย์

หนึ่ง
ภาษาอังกฤษ: One
คำอธิบาย: ชูนิ้วชี้ขึ้น

สอง
ภาษาอังกฤษ: Two
คำอธิบาย: ชูนิ้วกลางและนิ้วชิ้

สาม
ภาษาอังกฤษ: Three
คำอธิบาย: ชูนิ้วโป้ง,นิ้วชี้ และนิ้วกลาง

สี่
ภาษาอังกฤษ: Four
คำอธิบาย: ชูนิ้วโป้ง,นิ้วชี้,นิ้วกลาง และนิ้วนาง

ห้า
ภาษาอังกฤษ: Five
คำอธิบาย: กางนิ้วออกทั้ง 5 นิ้ว

หก
ภาษาอังกฤษ: Six
คำอธิบาย: ชูนิ้วชี้ ,นิ้วกลาง และ นิ้วนาง และจิกปลายนิ้วโป้งและนิ้วก้อยเข้าหากัน

เจ็ด
ภาษาอังกฤษ: Seven
คำอธิบาย: ชูนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วก้อย และจิกปลายนิ้วนางกับปลานิ้วโป้งเข้าหากัน

แปด
ภาษาอังกฤษ: Eight
คำอธิบาย: ชูนิ้วชี้ ,นิ้วนาง และนิ้วก้อย และปลายนิ้วกลางจิกกับปลายนิ้วโป้ง

เก้า
ภาษาอังกฤษ: Nine
คำอธิบาย: ชูนิ้วกลาง ,นิ้วนาง และนิ้วก้อย และปลายนิ้วชี้จิกกับปลายนิ้วโป้ง