ทำเนียบนักวิจัย หน้า 9

รายชื่อนักวิจัยในประเทศไทย
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
121รศ. อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
122นางสาว อรพินทร์ มาลากิจศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง๑๒ ม.๒ ซ.๘ ต.พนานิคม กิ่งอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
123นางสาว อลิสา สุวรรณรัตน์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
124นางสาว อังคณา ภุมมากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
125น.พ. อุดม เพชรสังหารสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
126นาง อุมารัตน์ เดชะรินทร์๖๘/๑๐๒ เคหะรามคำแหง ถ.สุขาภิบาล ๓ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
127นางสาว อุไรแก้ว จุลรอดสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
128ดร. โอภาส ปัญญาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐