งานวิจัย หน้า 1

 1. 1นักวิจัยสแตนฟอร์ดพบวิธีฟื้นฟู ‘ตาบอด’ ด้วยการกระตุ้นเส้นประสาทให... 245/0 2/08/2559
 2. 2 เหตุใดผู้ชายจึงมีโอกาสเป็นออทิสติกมากกว่าผู้หญิง 488/0 3/03/2557
 3. 3เปล่าเปลี่ยวร้ายกาจ ฆ่าผู้สูงอายุได้มาก 675/0 21/02/2557
 4. 4การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ปร... 604/0 17/08/2556
 5. 5ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการ... 562/0 16/08/2556
 6. 6ความต้องการสวัสดิการเบี้ยความพิการของผู้พิการในอำเภอหาดสำราญ จัง... 638/0 16/08/2556
 7. 7ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการ ในเขตอำเภอบ่อทอง จั... 2087/0 16/08/2556
 8. 8รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ 566/0 16/08/2556
 9. 9ความรู้และเจตคติของครูโรงเรียนพิเศษต่อเด้กพิการทางการได้ยินในภาค... 571/0 16/08/2556
 10. 10ระดับความรู้และทัศนคติต่อการใช้ไม้เท้าขาวของนักเรียนที่มีความบกพ... 634/0 16/08/2556
 11. 11รายงานการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภ... 644/0 16/08/2556
 12. 12บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 555/0 16/08/2556
 13. 13บทสรุป การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิ... 765/0 16/08/2556
 14. 14การพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุภาพชีวิตคนพิการ : การจ... 515/0 16/08/2556
 15. 15การศึกษาบูรณาการความร่วมมืองานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ และการ... 503/0 16/08/2556