งานวิจัย หน้า 1

 1. 1"นิโคติน" ทำลายสุขภาพจิต ก่อซึมเศร้า-วิตกกังวล ขวางฤทธิ์ยารักษาผ... 405/0 1/06/2560
 2. 2นักวิจัยสแตนฟอร์ดพบวิธีฟื้นฟู ‘ตาบอด’ ด้วยการกระตุ้นเส้นประสาทให... 714/0 2/08/2559
 3. 3 เหตุใดผู้ชายจึงมีโอกาสเป็นออทิสติกมากกว่าผู้หญิง 771/0 3/03/2557
 4. 4เปล่าเปลี่ยวร้ายกาจ ฆ่าผู้สูงอายุได้มาก 1006/0 21/02/2557
 5. 5การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ปร... 940/0 17/08/2556
 6. 6ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการ... 871/0 16/08/2556
 7. 7ความต้องการสวัสดิการเบี้ยความพิการของผู้พิการในอำเภอหาดสำราญ จัง... 945/0 16/08/2556
 8. 8ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการ ในเขตอำเภอบ่อทอง จั... 2441/0 16/08/2556
 9. 9รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ 876/0 16/08/2556
 10. 10ความรู้และเจตคติของครูโรงเรียนพิเศษต่อเด้กพิการทางการได้ยินในภาค... 849/0 16/08/2556
 11. 11ระดับความรู้และทัศนคติต่อการใช้ไม้เท้าขาวของนักเรียนที่มีความบกพ... 957/0 16/08/2556
 12. 12รายงานการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภ... 1068/0 16/08/2556
 13. 13บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 953/0 16/08/2556
 14. 14บทสรุป การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิ... 1073/0 16/08/2556
 15. 15การพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุภาพชีวิตคนพิการ : การจ... 803/0 16/08/2556