แหล่งทุนวิจัย หน้า 1

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ : 0-2278-8200 (100 คู่สาย) 0-2298-0455 (5 คู่สาย)
  โทรสาร : 0-2298-0476
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
  979/116-120 ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0-2298-0500
  โทรสาร 0-2298-0499 หรือ 0-2298-0501
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
  โทร. 0-2951-1286 ถึง 94
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2561-2445
 • สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)

  เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น3 ถ.ติวานนท์14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี
  11000 โทร.0-2832-9260 แฟกส์ . 0-2832-9261
 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

  1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122