ทำเนียบนักวิจัย หน้า 8

รายชื่อนักวิจัยในประเทศไทย
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
106นาง สุจิตร ศรีสุโรโรงเรียนราชานุกูล สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
107นาง สุดใจ นาคเพียรศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ พัทยา๔๔๐ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
108นางสาว สุธิดา จุฑามาศสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
109นาง สุนีย์ สายสุพัฒน์ผลสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
110นาง สุนีย์ เอกวัฒนพันธ์โรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
111นาง สุพิมนต์ ส่วนเสน่ห์ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล๙๔/๑ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
112นาย สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยาตู้ ปณ. ๑ พัทยา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐
113นาง สุภลักษณ์ ชัยภาณุเกียรติ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
114นางสาว สุรางค์ ชูโชติรสส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสำนักบริการสวัสดิการสังคม อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
115นางสาว สุรีรัตน์ ก้านบัวแก้วสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
116นางสาว สุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนครนายกศาลากลางจังหวัดนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
117นาง สุวรรณี ห่อวิวัฒน์ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่า
118นางสาว เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
119นาง หทัยพร คลังกำแหงสมาคมผู้ปกครองเพื่อบุคคลออทิซึม ( ไทย)๒๔/๑๐ ม.๑ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
120ผศ. อนุชา นิลประพันธ์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒