ทำเนียบนักวิจัย หน้า 7

รายชื่อนักวิจัยในประเทศไทย
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
91นางสาว ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
92พ.ต. ศิริชัย ทรัพย์ศิริสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (สพค.)
93นางสาว ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติถ.บางนา-ตราด กม.๑๘ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
94นางสาว ศิโรรัตน์ นาคทองแก้วกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
95นาย ศุภกิจ ทองดีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
96นาง ศุภลักษณ์ จันทร์เจริญสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
97นางสาว ศุภางศร วรอุไรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
98นาย สมคิด สุขอินทร์ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล๙๔/๑ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
99นาง สมจิตร ไกรศรีสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
100นางสาว สมใจ รอดขำสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
101นางสาว สรรกมล กรนุ่มสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
102นางสาว สราญภัทร อนุมัติราชกิจสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
103นาง สาริกา แก้วน้ำกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
104นาย สิทธิพงษ์ คงประยูรสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย๑๔๔/๙ หมู่บ้านฐิติพร ถ.พัฒนาการ ๒๙ เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
105นางสาว สุกัญญา ไกรสดับสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐