ทำเนียบนักวิจัย หน้า 6

รายชื่อนักวิจัยในประเทศไทย
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
76นางสาว รัศมี จิตโม้นาโรงพยาบาลศรีบุญเรืองแผนกกายภาพบำบัดอ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
77พ.ญ. เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
78 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
79นาง วงเดือน เดชะรินทร์๒๐๓ ถนนสุขุมวิท ๑๕ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
80นาง วนัสริน อินทรกำแหงสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
81นาง วรรณภา พลอยเกลื่อนโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
82นาง วันทนีย์ พันธชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
83นาง วัลลิกา สังข์ทองกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
84นาง วารุณี สีมากุลกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
85พ.ญ. วารุณี เมฆอริยะสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
86นางสาว วิจิตร แก้วเครือวัลย์สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐โทร.
87ดร. วิลาศ วูวงศ์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)๕๘ ม.๙ ถนนพหลโยธิน กม.๔๒ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
88น.พ. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
89นาย วีระ แบ้งกลางศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล๙๔/๑ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
90นาง ศรีประไพ เอี่ยมเสนโรงเรียนมีนประสาทวิทยา๑๐๔ ม.๙ แขวงมีนบุรี เขตมีนบรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐