ทำเนียบนักวิจัย หน้า 5

รายชื่อนักวิจัยในประเทศไทย
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
61พ.ญ. พรรณพิมล หล่อตระกูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
62นาง พรรณี ศรีบรรเทาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
63นาง พรรณี แสงชูโตกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
64นาง พวงแก้ว กิจธรรมมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย๒๙ อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
65นาง พวงเพ็ญ ทวีโตสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐โทร. โทรสาร. มือถือ
66นาย พัฒน์ วัฒนสินธุ์สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
67นาง เพลินพิศ จันทรศักดิ์กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีธัญญาอ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
68นาง ภรณี ลุยโนสมาคมผู้ปกครองเพื่อบุคคลปัญญาอ่อน๕๔/๗๒๕ เมืองทองการ์เด้น ถ.พัฒนาการ ๖๕ เขตประเวศ กทม. ๑๐๒๕๐
69นาย มนัส มณีประเสริฐสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
70นาง มัจฉรี โอสถานนท์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
71นาง มาลี ปรีชาพลสิทธิ์กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
72นาย ยุทธการ ศิริสิมะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
73นาง รศรินทร์ เกรย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
74นางสาว รัชดาวรรณ แดงสุขสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
75นาง รัตนา ธนะสุขถาวรกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ชั้น ๑๓ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐