ทำเนียบนักวิจัย หน้า 4

รายชื่อนักวิจัยในประเทศไทย
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
46นาย ประยงค์ พนาสันติกุลกลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน
47นาย ประเสริฐ จุฑากลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
48รศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
49นาง ปาริชาติ ธีระวิทย์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง๑๒ ม.๒ ซ.๘ ต.พนานิคม กิ่งอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
50นางสาว ปิ่นกาญจน์ เจตน์กสิกิจกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
51นางสาว ผกาวรรณ สุทธิวงศ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
52นาง ผ่อง อนันตริยเวชโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
53 ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
54 ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
55 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ
56 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน๒๐๔๔/๒๘–๓๓ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
57 ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๒๒ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
58 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอาย๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน ๕๕ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
59 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
60นาง พรพรรณ ขันดวงกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐