ทำเนียบนักวิจัย หน้า 3

รายชื่อนักวิจัยในประเทศไทย
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
31นาง นงลักษณ์ ตังคะบุรีกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ชั้น ๑๓ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐
32พ.ญ. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิชสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
33นางสาว นภัทร นามวงศ์โรงเรียน รุ่งอรุณ๙/๙ ม.๕ ซ.๓๓ ถ.พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียม กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
34นางสาว นวลจันทร์ เงาประเสริฐกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
35ผศ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
36นาย น้อย นราเลิศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
37นาง นันทนา รัตนากรโรงพยาบาลศรีธัญญาอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
38นางสาว นารี โกเจริญศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
39นาย น้ำหนึ่ง มิตรภาพศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
40นาง นิรมัย คุ้มรักษาสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
41นาย บดินทร์ ใจดีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
42นาง บังอร เทพโกมุทกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
43ผศ.ดร. เบญจา ชลธาร์นนท์ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
44นาย ประกาศิต กายะสิทธิ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
45นาง ประภา อภิพัฒนาบริษัท ไทยสวัสดิ์อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด๔๑–๔๓ ถ.มเหสักข์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐