ทำเนียบนักวิจัย หน้า 2

รายชื่อนักวิจัยในประเทศไทย
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
16นาง จุไรรัตน์ พละเลิศสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
17นางสาว เจนจินต์ โตจันทร์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง ๑๒ ม.๒ ซ.๘ ต.พนานิคม กิ่งอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง ๒๑๑๘๐โทร. โทรสาร. มือถือ E-mail.
18นางสาว ชูศรี หลำเนียมสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
19นางสาว ญาณากร พิชญานินสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
20นางสาว ญาดา ปิงเมืองกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
21รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
22นาง ณัชพร นกสกุลกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
23นางสาว ดวงเพ็ญ ชูนามโรงเรียน รุ่งอรุณ๙/๙ ม.๕ ซ.๓๓ ถ.พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียม กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
24นางสาว ดำริลักษณ์ พัฒน์ปาลสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
25นาง ตติยา ทุมเสนสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
26พ.ท. ต่อพงษ์ กุลครรชิตสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก๒๙/๔๘๖ หมู่ ๙ ซ.๑๒ เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
27น.พ. ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขาสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
28ร.ท. ธนกฤต วิจิตรกูลสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย๔/๘๔ ม.๖ สายทิพย์วิลล่า ถ.เพชรเกษม ๖๙ แขวงหลักสองเขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐
29นางสาว ธัญญธร กัณหะวัฒนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
30นาง ธิดา นพรัตน์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐