ห้องวิจัย หน้า 9

 1. 121การแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมโดยศึก... 995/0 28/06/2556
 2. 122การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเร... 999/0 27/06/2556
 3. 123ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ 1062/0 27/06/2556
 4. 124การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ และการออกแบบเพื... 788/0 27/06/2556
 5. 125การพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ ของบุคคลพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอ... 657/0 27/06/2556
 6. 126ผลวิจัยชี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีทัศนคติ เด็กพิการไม่สามารถเรียนได้... 1434/0 27/06/2556
 7. 127นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 1697/0 25/06/2556
 8. 128ทางเบี่ยง : งานวิจัยที่มีชีวิต ด้วยการถอดภาพชีวิตและลิขิตเป็นเร... 1780/0 25/06/2556
 9. 129การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย 2510/0 25/06/2556
 10. 130องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 1927/0 25/06/2556
 11. 131สร้างสังคม-ชุมชนเพื่อคนพิการด้วยความรู้ (การวิจัย) 1828/0 25/06/2556
 12. 132สารวิจัยเพื่อคนพิการ(งานวิจัยเรื่องคนหูหนวก........จะไปทางไหน ??... 2586/0 25/06/2556
 13. 133สารวิจัยเพื่อคนพิการ(งานวิจัย : คำตอบแห่งการเรียนรู้) 2043/0 25/06/2556
 14. 134สารวิจัยเพื่อคนพิการ(เครือข่าย : ขุมพลังแห่งการสร้างสรรค์) 1811/0 25/06/2556
 15. 135 สธ.ตั้งเป้าสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับ 11 เด็กไทย IQ เต็ม 100 EQ ไม่ต่ำกว... 1187/0 25/06/2556