ห้องวิจัย หน้า 8

 1. 106การสังเคราะห์งานวิจัยด้านคนพิการ 1106/0 14/08/2556
 2. 107 ยีนอัจฉริยะ...ความเก่งของพ่อแม่มีผลต่อการเรียนรู้ ของเด็ก 1980/0 14/08/2556
 3. 108กรมสุขภาพจิตเผยเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้า 2.4 แสนคนต่อปี 1001/0 10/08/2556
 4. 109วช. จัดเวที โชว์งานวิจัยคนไทย 600 ผลงาน..หุ่นยนต์เสริมกระตุ้นพัฒ... 1071/0 8/08/2556
 5. 110ญี่ปุ่นสร้างแผงวงจรสุดบาง-เบา เซ็นเซอร์รับคลื่นสมองช่วยผู้พิการ 1180/0 30/07/2556
 6. 111คนไทยทำได้! 'SenzE' เครื่องช่วยสื่อสารผ่านดวงตา ถูกกว่าดีกว่าเพื... 1031/0 29/07/2556
 7. 112การเปรียบเทียบผลของละครจิตบำบัด และการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของ... 2891/0 16/07/2556
 8. 113การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการฝึกและพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมศักย... 2943/0 16/07/2556
 9. 114ม.อ.ตั้งสถานวิจัยดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน...พัฒนาวิธีดูแลคนพ... 1160/0 13/07/2556
 10. 115มองด้วยหูแทน ช่วยคนตาบอด 957/0 13/07/2556
 11. 116อนาคตสังคมไทยกับงานด้านสวัสดิการสังคม ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคม... 1458/0 10/07/2556
 12. 117การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่3... 808/0 8/07/2556
 13. 118แนะสร้างคนคุณภาพตั้งแต่เด็ก หลักสูตรเน้นทีม-เข้าสังคม-จิตสาธารณะ 1196/0 2/07/2556
 14. 119การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศา... 1398/0 1/07/2556
 15. 120การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการฝึกและพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมศักย... 627/0 28/06/2556