ห้องวิจัย หน้า 7

 1. 91บทสรุป การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิ... 4427/0 16/08/2556
 2. 92การพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุภาพชีวิตคนพิการ : การจ... 2410/0 16/08/2556
 3. 93การศึกษาบูรณาการความร่วมมืองานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ และการ... 1116/0 16/08/2556
 4. 94การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ 1669/0 14/08/2556
 5. 95การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือ... 1049/0 14/08/2556
 6. 96การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน 776/0 14/08/2556
 7. 97งานวิจัยในชั้นเรียน ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจ... 14779/0 14/08/2556
 8. 98การฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสม... 1443/0 14/08/2556
 9. 99ประสิทธิผลของโปรแกรมออกกำลังกายดับเบิลยู เอ แอล ซี ในผู้ป่วยจิตเ... 671/0 14/08/2556
 10. 100 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแผลเ... 814/0 14/08/2556
 11. 101ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความคิดอ... 659/0 14/08/2556
 12. 102การใช้สมาธิบำบัดลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1142/0 14/08/2556
 13. 103การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการโดยชุมชน : ความหลากหลายแห่งมิติและนัยยะ 601/0 14/08/2556
 14. 104การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการทางกายของ คนพิการไทย 2263/0 14/08/2556
 15. 105การศึกษาภาวะรกเกาะต่ำ (Placenta previa) ในโรงพยาบาลพุทธชินราช จั... 1223/0 14/08/2556