ห้องวิจัย หน้า 6

 1. 76'รำไทย' ห่างไกลสมองเสื่อม 632/0 11/09/2556
 2. 77พาที:ส่งเอสเอ็มเอสฟรีด้วยเสียงพูด – ฉลาดสุดๆ 1147/0 28/08/2556
 3. 78เริ่มแล้ว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติโชว์ผลงานกว่า 600 ชิ้น 677/0 24/08/2556
 4. 79การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ปร... 957/0 17/08/2556
 5. 80ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการ... 885/0 16/08/2556
 6. 81ความต้องการสวัสดิการเบี้ยความพิการของผู้พิการในอำเภอหาดสำราญ จัง... 952/0 16/08/2556
 7. 82ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการ ในเขตอำเภอบ่อทอง จั... 2452/0 16/08/2556
 8. 83รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ 895/0 16/08/2556
 9. 84ความรู้และเจตคติของครูโรงเรียนพิเศษต่อเด้กพิการทางการได้ยินในภาค... 860/0 16/08/2556
 10. 85ระดับความรู้และทัศนคติต่อการใช้ไม้เท้าขาวของนักเรียนที่มีความบกพ... 967/0 16/08/2556
 11. 86รายงานการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภ... 1084/0 16/08/2556
 12. 87บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 960/0 16/08/2556
 13. 88บทสรุป การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิ... 1081/0 16/08/2556
 14. 89การพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุภาพชีวิตคนพิการ : การจ... 811/0 16/08/2556
 15. 90การศึกษาบูรณาการความร่วมมืองานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ และการ... 617/0 16/08/2556