ห้องวิจัย หน้า 6

 1. 76การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ปร... 631/0 17/08/2556
 2. 77ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการ... 591/0 16/08/2556
 3. 78ความต้องการสวัสดิการเบี้ยความพิการของผู้พิการในอำเภอหาดสำราญ จัง... 666/0 16/08/2556
 4. 79ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการ ในเขตอำเภอบ่อทอง จั... 2115/0 16/08/2556
 5. 80รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ 587/0 16/08/2556
 6. 81ความรู้และเจตคติของครูโรงเรียนพิเศษต่อเด้กพิการทางการได้ยินในภาค... 598/0 16/08/2556
 7. 82ระดับความรู้และทัศนคติต่อการใช้ไม้เท้าขาวของนักเรียนที่มีความบกพ... 673/0 16/08/2556
 8. 83รายงานการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภ... 670/0 16/08/2556
 9. 84บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 583/0 16/08/2556
 10. 85บทสรุป การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิ... 790/0 16/08/2556
 11. 86การพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุภาพชีวิตคนพิการ : การจ... 544/0 16/08/2556
 12. 87การศึกษาบูรณาการความร่วมมืองานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ และการ... 529/0 16/08/2556
 13. 88การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ 867/0 14/08/2556
 14. 89การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือ... 516/0 14/08/2556
 15. 90การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน 346/0 14/08/2556