ห้องวิจัย หน้า 6

 1. 76ความต้องการสวัสดิการเบี้ยความพิการของผู้พิการในอำเภอหาดสำราญ จัง... 576/0 16/08/2556
 2. 77ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการ ในเขตอำเภอบ่อทอง จั... 2030/0 16/08/2556
 3. 78รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ 528/0 16/08/2556
 4. 79ความรู้และเจตคติของครูโรงเรียนพิเศษต่อเด้กพิการทางการได้ยินในภาค... 534/0 16/08/2556
 5. 80ระดับความรู้และทัศนคติต่อการใช้ไม้เท้าขาวของนักเรียนที่มีความบกพ... 578/0 16/08/2556
 6. 81รายงานการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภ... 607/0 16/08/2556
 7. 82บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 497/0 16/08/2556
 8. 83บทสรุป การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิ... 718/0 16/08/2556
 9. 84การพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุภาพชีวิตคนพิการ : การจ... 480/0 16/08/2556
 10. 85การศึกษาบูรณาการความร่วมมืองานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ และการ... 466/0 16/08/2556
 11. 86การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ 788/0 14/08/2556
 12. 87การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือ... 482/0 14/08/2556
 13. 88การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน 328/0 14/08/2556
 14. 89งานวิจัยในชั้นเรียน ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจ... 3434/0 14/08/2556
 15. 90การฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสม... 532/0 14/08/2556