ห้องวิจัย หน้า 11

 1. 151ความตระหนักรู้และเจตคติการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 1556/0 30/01/2556
 2. 152นักวิทย์เผย ‘ออทิสติก’ เยียวยาได้ 1065/0 3/10/2555
 3. 153ผลวิจัยเผยกินยาพาราฯประจำเสี่ยงหูหนวก 968/0 3/10/2555
 4. 154เจอปัจจัยเสี่ยงในคนกลุ่ม A ทำป่วย ‘สโตรค’!? 665/0 3/10/2555
 5. 155สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 994/0 3/10/2555
 6. 156มศวชุมนุมผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 1945/0 3/10/2555
 7. 157ยาวิเศษจากน้ำลายของแมลงวัน รักษาผู้ป่วยตาบอด จากพยาธิฟิลาเรีย 741/0 3/10/2555
 8. 158ฟื้นฟูหนูอัมพาตให้กลับเดินวิ่งได้ พิการเพราะไขสันหลังโดนตัดขาด 523/0 3/10/2555
 9. 159ทุบวอลเลย์บอลยันโรคกระดูกพรุนได้ ป้องกันล้มสะโพกหักบั้นปลายชีวิต 860/0 3/10/2555
 10. 160หญิงอัมพาตใช้ สมอง ควบคุมแขนกล 969/0 3/10/2555
 11. 161Kinect ช่วยประเมินแนวโน้มออทิสติกในเด็ก 889/0 3/10/2555
 12. 162การแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม 912/0 3/10/2555