ห้องวิจัย หน้า 11

 1. 151ความตระหนักรู้และเจตคติการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 1902/0 30/01/2556
 2. 152นักวิทย์เผย ‘ออทิสติก’ เยียวยาได้ 1196/0 3/10/2555
 3. 153ผลวิจัยเผยกินยาพาราฯประจำเสี่ยงหูหนวก 1022/0 3/10/2555
 4. 154เจอปัจจัยเสี่ยงในคนกลุ่ม A ทำป่วย ‘สโตรค’!? 768/0 3/10/2555
 5. 155สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 1061/0 3/10/2555
 6. 156มศวชุมนุมผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 2077/0 3/10/2555
 7. 157ยาวิเศษจากน้ำลายของแมลงวัน รักษาผู้ป่วยตาบอด จากพยาธิฟิลาเรีย 795/0 3/10/2555
 8. 158ฟื้นฟูหนูอัมพาตให้กลับเดินวิ่งได้ พิการเพราะไขสันหลังโดนตัดขาด 592/0 3/10/2555
 9. 159ทุบวอลเลย์บอลยันโรคกระดูกพรุนได้ ป้องกันล้มสะโพกหักบั้นปลายชีวิต 958/0 3/10/2555
 10. 160หญิงอัมพาตใช้ สมอง ควบคุมแขนกล 1126/0 3/10/2555
 11. 161Kinect ช่วยประเมินแนวโน้มออทิสติกในเด็ก 1011/0 3/10/2555
 12. 162การแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม 988/0 3/10/2555