อนาคตสังคมไทยกับงานด้านสวัสดิการสังคม ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมในช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เนื้อหาบางส่วน

1.1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทบทวนทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ทั้งในส่วนของการดำเนินงานโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการผลักดันให้เกิดการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และสอดคล้องกับข้อจำกัดทางการเงินการคลังของประเทศในอนาคต จึงมอบหมายให้สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำการศึกษาตามโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: http://swhcu.net/km/mk-articles/sw-km/187-thai-sw.html (ขนาดไฟล์: 169)
วันที่โพสต์: 10/07/2556 เวลา 07:14:29