การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่3 พ.ศ. 2550–2554

เนื้อหาบางส่วน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 – 2554 กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ คือ

1) เพื่อทราบความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณที่ใช้ตามตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน

2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 ใน พ.ศ. 2551

3) เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านคนพิการใน พ.ศ. 2551

4) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ของคนพิการในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และ

5) เพื่อศึกษาการแปรแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติของกระทรวงต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว

นักวิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 4 ประการคือ ประการแรก ประเมินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดต่างๆ ของแต่ละยุทธศาสตร์ของหน่วยราชการและหน่วยงานภาคเอกชนที่ทำงานด้านคนพิการในช่วงปี 2550-2551 ประการที่สอง วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณทั้งของภาครัฐและเอกชนว่าถูกนำไปใช้ในกิจกรรมของตัวชี้วัดใดมากที่สุด และควรจัดสรรอย่างไรเพื่อที่จะก่อเกิดประโยชน์กับคนพิการมากที่สุด ประการที่สาม ศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2551 รวมทั้ง มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในระยะต่อไป และประการที่สี่ ศึกษาแผนงานและงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคนพิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: http://thaisocialwork.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:research-plan&catid=38:research
วันที่โพสต์: 8/07/2556 เวลา 08:19:22