นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)

เนื้อหาบางส่วน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรหลักตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชิงบูรณาการของหน่วยงานการวิจัยต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อนำเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการวิจัยของประเทศปรับตัวให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของสังคมและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งผลให้งานวิจัยโดยรวมมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติมาแล้วรวม 6 ฉบับ รวมทั้งได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ด้วย เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ของประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่โพสต์: 25/06/2556 เวลา 08:17:23