การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย

เนื้อหาบางส่วน

โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ได้แบ่งรายงานออกเป็นสามระดับ ในระดับพื้นที่มีงานกรณีศึกษาต่าง ๆ ๑๑๐ กรณี ในระดับภาพรวมของคนจนแต่ละกลุ่ม มีรายงานหลัก ๕ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มคนนอกวัยทำงาน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเสี่ยงและผู้ประสบปัญหาทางสังคม และในระดับภาพรวมทั้งประเทศ มีรายงานสรุปบทสังเคราะห์อีก ๑ ฉบับ

งานกรณีศึกษา เป็นเสมือนการแสดงให้เห็นภาพชีวิตของคนจนในแต่ละประเภท ที่สะท้อนออกมาผ่านสายตา ผ่านการสังเกตการณ์ ผ่านการมีส่วนร่วมของนักวิจัยกรณีศึกษา ซึ่งปรากฏให้เห็นสีสันและความเป็นจริงรูปธรรมของชีวิตคนจนที่มีความหลากหลายและซับซ้อน แต่ละกรณีเปรียบประดุจแต่ละฉากแต่ละตอนของละครชีวิต ที่เขียนบทด้วยกลไก และโครงสร้างทางสังคมทุนนิยม สร้างให้คนจนเล่นบทที่น่ารังเกียจของสังคมทุนนิยม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ
วันที่โพสต์: 25/06/2556 เวลา 06:58:56