องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

เนื้อหาบางส่วน

ประเทศไทยมีนโยบายด้านคนพิการเป็นรูปธรรม คือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ด้วยมาตรการและกลไกต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมายและมาตรการทางสังคม แต่การดำเนินงานยังไม่สำเร็จเท่าที่ควร หนทางหนึ่งที่น่าจะได้ทำคือ ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อชี้ปัญหาและทางแก้ไข ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อติดตามและใช้เป็นบทเรียนต่อไป

การตั้งโจทย์วิจัยว่าจะต้องทำอะไร มีอะไรอยู่บ้างแล้ว ก็เหมือนกับการเดินทางจะต้องมองย้อนกลับว่าเรากำลังถึงไหน ข้างหน้าจะไปถึงไหนอย่างไร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงสนับสนุนให้ ดร.พิมพา ขจรธรรม จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ทบทวนองค์ความรู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร และสถานภาพการวิจัยที่เป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไร เพื่อมองหาว่าช่องว่างของความรู้อยู่ตรงไหน อย่างไรก็ดี การตั้งโจทย์ให้ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับคนพิการจะกว้างมากจนหาช่องไม่พบ โจทย์แรกที่ให้ทบทวนงานวิจัยจึงมุ่งเฉพาะเรื่องการสร้างอาชีพ เพราะประเด็นนี้ น่าจะเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวคือ เรื่องเดียวนี้จะไปโยงกับเรื่องอื่น ๆ ได้ เช่น เรื่องการดำรงชีวิต สุขภาพ การฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการกำหนดมาตรการและนโยบายได้ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ
วันที่โพสต์: 25/06/2556 เวลา 06:23:56