วิจัยปั่นจักรยานเสริมสุขภาพคนชรา เพิ่มมวลกระดูก-กระตุ้นสมอง

แสดงความคิดเห็น

ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการศึกษาเรื่อง "ผลดีของการเพิ่มกิจกรรมการเดินหรือการใช้จักรยานต่อตัวชี้วัดทางสุขภาพ ต่างๆ ในผู้สูงอายุ" ระหว่างปี 2550-2552 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-95 ปี มีผลการประเมินปริมาณการเดินหรือการขับขี่จักรยานครบทั้งในปีแรกและปีที่สาม 958 ราย ตรวจสุขภาพในชุมชนทุก 1 ปี เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการออกกำลังกายในช่วง 2 ปี ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ความสามารถทางสมอง การดำเนินกิจวัตรประจำวัน การเดิน การดูแลตนเอง ปริมาณมวลกล้ามเนื้อ และความหนาแน่นกระดูก

เมื่อเปรียบเทียบภาวะทางสุขภาพต่างๆ ระหว่างผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มปริมาณการทำกิจกรรมการเดินหรือการขับขี่จักรยานขึ้นจากเดิม ร้อยละ 25 กับผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มปริมาณกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 25 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ 25 ขึ้นไป จะมีตัวชี้วัดทางสุขภาพต่างๆ ดีกว่า ประกอบด้วย มีปริมาณมวลกล้ามเนื้อโดยรวมมากกว่าโดยเฉลี่ย 1.8 กิโลกรัม ความหนาแน่นของกระดูกมากกว่าโดยเฉลี่ย 0.03 กิโลกรัมต่อ ตารางเซนติเมตร มวลกระดูก มากกว่าโดยเฉลี่ย 4.7 คะแนน ความสามารถทางสมองดีกว่าโดยเฉลี่ย 0.8 คะแนน ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันรวมดีกว่าโดยเฉลี่ย 3.5 ความสามารถในการเดินดีกว่าโดยเฉลี่ย1.0และคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองดีกว่าโดยเฉลี่ย1.2

"แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้สูงอายุจะไม่เคยออกกำลังกาย ด้วยการเดินหรือการใช้จักรยานมาก่อน แต่เมื่อได้ปรับพฤติกรรม แม้เพียงร้อยละ 25 ขึ้นไป จะเกิดผลดีต่อสุขภาพ จากผลการศึกษานี้จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เพิ่มการออกกำลังกาย" ศ.นพ.ประเสริฐกล่าว

ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1394421468

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.57

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.57
วันที่โพสต์: 11/03/2557 เวลา 04:39:04 ดูภาพสไลด์โชว์ วิจัยปั่นจักรยานเสริมสุขภาพคนชรา เพิ่มมวลกระดูก-กระตุ้นสมอง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการศึกษาเรื่อง "ผลดีของการเพิ่มกิจกรรมการเดินหรือการใช้จักรยานต่อตัวชี้วัดทางสุขภาพ ต่างๆ ในผู้สูงอายุ" ระหว่างปี 2550-2552 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-95 ปี มีผลการประเมินปริมาณการเดินหรือการขับขี่จักรยานครบทั้งในปีแรกและปีที่สาม 958 ราย ตรวจสุขภาพในชุมชนทุก 1 ปี เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการออกกำลังกายในช่วง 2 ปี ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ความสามารถทางสมอง การดำเนินกิจวัตรประจำวัน การเดิน การดูแลตนเอง ปริมาณมวลกล้ามเนื้อ และความหนาแน่นกระดูก เมื่อเปรียบเทียบภาวะทางสุขภาพต่างๆ ระหว่างผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มปริมาณการทำกิจกรรมการเดินหรือการขับขี่จักรยานขึ้นจากเดิม ร้อยละ 25 กับผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มปริมาณกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 25 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ 25 ขึ้นไป จะมีตัวชี้วัดทางสุขภาพต่างๆ ดีกว่า ประกอบด้วย มีปริมาณมวลกล้ามเนื้อโดยรวมมากกว่าโดยเฉลี่ย 1.8 กิโลกรัม ความหนาแน่นของกระดูกมากกว่าโดยเฉลี่ย 0.03 กิโลกรัมต่อ ตารางเซนติเมตร มวลกระดูก มากกว่าโดยเฉลี่ย 4.7 คะแนน ความสามารถทางสมองดีกว่าโดยเฉลี่ย 0.8 คะแนน ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันรวมดีกว่าโดยเฉลี่ย 3.5 ความสามารถในการเดินดีกว่าโดยเฉลี่ย1.0และคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองดีกว่าโดยเฉลี่ย1.2 "แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้สูงอายุจะไม่เคยออกกำลังกาย ด้วยการเดินหรือการใช้จักรยานมาก่อน แต่เมื่อได้ปรับพฤติกรรม แม้เพียงร้อยละ 25 ขึ้นไป จะเกิดผลดีต่อสุขภาพ จากผลการศึกษานี้จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เพิ่มการออกกำลังกาย" ศ.นพ.ประเสริฐกล่าว ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1394421468 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...