บทความ หน้า 2

.
 1. 16ลดเวลาเรียกร้องค่าชดเชยให้สั้นลง 2496/0 11/04/2556
 2. 17สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 5384/0 9/04/2556
 3. 18คอลัมน์: คดีปกครอง: 'ทหารพิการ'ขอบำเหน็จพิเศษให้ผมเถอะครับ! 2643/0 7/04/2556
 4. 19เปรียบเทียบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบั... 1842/0 2/04/2556
 5. 20ข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เ... 1279/0 1/04/2556
 6. 21ประเด็นเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1424/0 1/04/2556
 7. 22สรุปผลการเสวนา เรื่อง“แนวทางการออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกำหนด... 2207/0 1/04/2556
 8. 23สภาผ่านร่างพ.ร.บ. ‘การศึกษาคนพิการ-ฟอกเงิน-ก่อการร้าย’ 1628/0 1/04/2556
 9. 24ศาล รธน. แถลงผลงานปี ๕๕...วินิจฉัยกฎหมายจำกัดสิทธิคนพิการ 1302/0 1/04/2556
 10. 25ลำพูนให้ความสำคัญผู้พิการ...ปรับการช่วยเหลือให้มากสุด 1368/0 1/04/2556
 11. 26สาระสำคัญ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท... 1961/0 30/03/2556
 12. 27รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 แผนพั... 1277/0 14/03/2556
 13. 28การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ : อนาคต และปัจจุบัน 1322/0 13/03/2556
 14. 29สิทธิของคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒... 2180/0 13/03/2556
 15. 30แนวทางดำเนินงาน จัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการโดยองค์กรปกครองส่ว... 1708/0 7/03/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย