สิทธิคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

การคุ้มครองสิทธิคนพิการ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล กำหนดห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติ หรือคนพิการจะต้องได้รับความเสมอภาค ในกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และ มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ให้คนพิการ มีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ อาทิ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะบริการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ทางราง และโครงสร้างพื้นฐานให้หน่วยราชการดําเนินการสํารวจ และจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้

คนพิการนั่งรถเข็น

แม้ว่ากฎหมาย นโยบายรัฐบาล จะกล่าวชัดเจนถึงความเสมอภาคเท่าเทียมแต่ในภาคปฏิบัติ กลับพบอุปสรรคอีกมาก สิ่งที่ปรากฏในกฎหมายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ไม่สอดคล้องกันทําให้คนพิการและผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้จริง

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการขนส่งมวลชนที่เอื้ออํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ออกมาดําเนินชีวิตในสังคมได้ ทางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จึงเรียกร้องให้มีกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งมวลชนสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของบริการระบบขนส่งมวลชน

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซีย นับเป็นโอกาสดีที่ผู้นำประเทศต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการเพื่อช่วยเหลือผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้โยกย้ายถิ่นฐานหลายพันคนจากเมียนมา และบังกลาเทศซึ่งถูกบังคับให้ต้องเสี่ยงต่อการปฏิบัติมิชอบ และการเสียชีวิตระหว่างอยู่ในทะเล และแก้ไขปัญหาการคุกคามเสรีภาพการแสดงออกและการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างสงบ

การประชุมอาเซียนซัมมิท ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.ต้องไม่เน้นเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะที่ภูมิภาคกำลังเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยและการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาผู้อพยพ โยกย้ายถิ่นฐาน เป็นหนึ่งในปัญหาที่จะต้องร่วมแก้ไขไปด้วยกัน โดยประชาชนหลายพันคนจากเมียนมา และบังกลาเทศ ที่ถูกทอดทิ้งอยู่กลางทะเลบนเรือที่มีสภาพย่ำแย่ ถูกผลักดันออกจากชายฝั่งและตกเป็นเหยื่อการบังคับใช้แรงงาน หรืออาจถูกสังหารกลางทะเล ยังรอคอยการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636161 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 พ.ย.58
วันที่โพสต์: 19/11/2558 เวลา 14:27:11 ดูภาพสไลด์โชว์ สิทธิคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การคุ้มครองสิทธิคนพิการ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล กำหนดห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติ หรือคนพิการจะต้องได้รับความเสมอภาค ในกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และ มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ให้คนพิการ มีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ อาทิ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะบริการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ทางราง และโครงสร้างพื้นฐานให้หน่วยราชการดําเนินการสํารวจ และจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ คนพิการนั่งรถเข็น แม้ว่ากฎหมาย นโยบายรัฐบาล จะกล่าวชัดเจนถึงความเสมอภาคเท่าเทียมแต่ในภาคปฏิบัติ กลับพบอุปสรรคอีกมาก สิ่งที่ปรากฏในกฎหมายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ไม่สอดคล้องกันทําให้คนพิการและผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการขนส่งมวลชนที่เอื้ออํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ออกมาดําเนินชีวิตในสังคมได้ ทางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จึงเรียกร้องให้มีกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งมวลชนสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของบริการระบบขนส่งมวลชน การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซีย นับเป็นโอกาสดีที่ผู้นำประเทศต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการเพื่อช่วยเหลือผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้โยกย้ายถิ่นฐานหลายพันคนจากเมียนมา และบังกลาเทศซึ่งถูกบังคับให้ต้องเสี่ยงต่อการปฏิบัติมิชอบ และการเสียชีวิตระหว่างอยู่ในทะเล และแก้ไขปัญหาการคุกคามเสรีภาพการแสดงออกและการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างสงบ การประชุมอาเซียนซัมมิท ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.ต้องไม่เน้นเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะที่ภูมิภาคกำลังเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยและการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาผู้อพยพ โยกย้ายถิ่นฐาน เป็นหนึ่งในปัญหาที่จะต้องร่วมแก้ไขไปด้วยกัน โดยประชาชนหลายพันคนจากเมียนมา และบังกลาเทศ ที่ถูกทอดทิ้งอยู่กลางทะเลบนเรือที่มีสภาพย่ำแย่ ถูกผลักดันออกจากชายฝั่งและตกเป็นเหยื่อการบังคับใช้แรงงาน หรืออาจถูกสังหารกลางทะเล ยังรอคอยการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636161

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย