โวยระเบียบต่ออายุบัตรใหม่ ‘เห็นอยู่ว่าพิการ’ ยังโดนไล่กลับไปเอาใบรับรองแพทย์

ตัวอย่างบัตรและสมุดประจำตัวคนพิการ

ผู้พิการโวยระเบียบต่ออายุบัตรใหม่มีปัญหา เว้นข้อความ ‘พิการโดยประจักษ์’ บังคับใช้ใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง ไม่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ทำเสียเวลาโดนไล่กลับไปเอาหลักฐานใหม่ที่ รพ.

สำนักข่าวอิศราได้รับการร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คจากนางรจนา มั่นฤทัย กรณีปัญหาการต่อบัตรประจำตัวคนพิการเนื่องจากมีการแก้ไขระเบียบใหม่ คือ ระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำ และการออกบัตร การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2555 ลงนาม น.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

โดยนางรจนาระบว่า ตนพาหลานชายพิการไปต่ออายุบัตรประจำตัวที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 เม.ย.56 แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถทำให้ได้ เพราะระเบียบใหม่ระบุให้ต้องมีใบรับรองความพิการจากแพทย์ ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะมีสมุดคนพิการซึ่งยืนยันความพิการ ได้อยู่แล้ว

“ผู้พิการหลายคนที่เดินทางมาต่ออายุบัตรในวันนั้น ต้องเสียเวลา ทั้งที่ระเบียบเดิมปี 2554 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าที่ต้องขอใบรับรองแพทย์ใหม่เพื่อพิสูจน์สถานภาพ กรณีที่บางคนหายจากความพิการแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือคนพิการ อย่างไรก็ดีสุดท้ายตนร้องเรียนจนสามารถต่ออายุบัตรให้หลานชายได้ แต่เจ้าหน้าที่ขอร้องให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นให้ภายหลัง”

ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบระเบียบว่าด้วยการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการฯฉบับปัจจุบัน และฉบับก่อนหน้านี้พบว่ามีข้อแตกต่างในหลักเกณฑ์การต่ออายุบัตรคือ ฉบับเดิมระบุให้การทำบัตรคนพิการไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารรับรองทางการแพทย์ในกรณีที่เห็นได้โดยประจักษ์ว่าพิการ

“ข้อ 6 การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ 5(ผู้ดูแล) ยื่นคำขอตามแบบ พร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้ (1)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาสูติบัตรสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือหนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด (2)สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ (3) รูปถ่ายขนาด 6 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตัวเอง (4)เอกสารรับรองความพิการจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลที่กำหนด เว้น แต่กรณีสภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการก็ได้ ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน…”

ส่วนระเบียบฯฉบับปัจจุบัน ระบุว่า ‘ข้อ 4 ...ในกรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ให้คนพิการหรือบุคคลตามข้อ 5 ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ 6 เพื่อขอมีบัตรใหม่ได้ ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอก่อนวันที่บัตรหมดอายุ’

ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1 บ้านราชวิถี ซึ่งแจ้งว่าการต่ออายุบัตรคนพิการนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจะต้องมีเอกสารทางการแพทย์รับรองความพิการตามระเบียบใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารการแพทย์ยืนยันร่วมในการต่ออายุ

นางรจนา มั่นฤทัย ผู้ร้องเรียนให้ สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ระเบียบต่ออายุบัตรใหม่ทำให้คนพิการได้รับความลำบากมากขึ้น โดยมีผู้พิการหลายคนที่เดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดต้องเสียเวลาเพราะไม่ทราบว่าต้องใช้ใบรับ รองแพทย์ ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีความจริงใจต้องการช่วยเหลือผู้พิการจริง น่าจะจัดแพทย์ไว้ประจำจุดต่ออายุบัตรเพื่อให้บริการออกใบรับรองคนพิการ

ด้าน นายภราดร ตันตินิรุตติ ผู้พิการซึ่งพบปัญหาการยื่นต่ออายุบัตรกล่าวว่า เสียความรู้สึกกับขั้นตอนการต่ออายุบัตรใหม่ที่บอกให้ตนต้องกลับไปขอใบรับรองแพทย์ ทั้งที่ตนพิการตั้งแต่กำเนิดและสามารถเห็นได้โดยประจักษ์ จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกกฎหมายข้อนี้

ขอบคุณ http://www.isranews.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/item/20527-newsisra100413.html

ที่มา: สำนักข่าวอิศราออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 28/06/2556 เวลา 04:19:21 ดูภาพสไลด์โชว์ โวยระเบียบต่ออายุบัตรใหม่ ‘เห็นอยู่ว่าพิการ’ ยังโดนไล่กลับไปเอาใบรับรองแพทย์

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย