คนพิการ กับ โทรทัศน์ดิจิตอล

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

คนพิการทุกประเภทต้องการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป ดังนั้น ผู้มีวิชาชีพเป็นผู้ผลิตสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อใกล้ตัวคนพิการ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการในประเด็นสำคัญต่อไปนี้

๑. ความหมายของความพิการ และ คนพิการ

๒. ประเภทของคนพิการ / ความพิการ

๓. ปัญหาสำคัญของคนพิการในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข

๔. สิทธิพื้นฐานของคนพิการทั้งระดับสากลและในประเทศไทย

๕. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับคนพิการ

๖. แนวคิดหรือหลักการ การทำงานร่วมระหว่างคนพิการกับคนไม่พิการ

๗. มิติต่างๆ ของคนพิการที่สื่อสารมวลชนด้านโทรทัศน์ควรรับรู้และเข้าใจ

๘. ความต้องการของคนพิการประเภทต่างๆ ต่อสื่อโทรทัศน์ - ด้านปริมาณ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านเทคนิคการนำเสนอ และด้านการมีส่วนร่วม

๙. บทบาทของผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : คนพิการ กับ โทรทัศน์ดิจิตอล

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:42:12

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน คนพิการทุกประเภทต้องการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป ดังนั้น ผู้มีวิชาชีพเป็นผู้ผลิตสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อใกล้ตัวคนพิการ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการในประเด็นสำคัญต่อไปนี้ ๑. ความหมายของความพิการ และ คนพิการ ๒. ประเภทของคนพิการ / ความพิการ ๓. ปัญหาสำคัญของคนพิการในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ๔. สิทธิพื้นฐานของคนพิการทั้งระดับสากลและในประเทศไทย ๕. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับคนพิการ ๖. แนวคิดหรือหลักการ การทำงานร่วมระหว่างคนพิการกับคนไม่พิการ ๗. มิติต่างๆ ของคนพิการที่สื่อสารมวลชนด้านโทรทัศน์ควรรับรู้และเข้าใจ ๘. ความต้องการของคนพิการประเภทต่างๆ ต่อสื่อโทรทัศน์ - ด้านปริมาณ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านเทคนิคการนำเสนอ และด้านการมีส่วนร่วม ๙. บทบาทของผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร : คนพิการ กับ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย