คนพิการ กับ สื่อโทรทัศน์

เนื้อหาบางส่วน

คนพิการทุกประเภทต้องการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป ดังนั้น ผู้มีวิชาชีพเป็นผู้ผลิตสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อใกล้ตัวคนพิการ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการในประเด็นสำคัญต่อไปนี้

๑. ความหมายของความพิการ และ คนพิการ

๒. ประเภทของคนพิการ / ความพิการ

๓. ปัญหาสำคัญของคนพิการในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข

๔. สิทธิพื้นฐานของคนพิการทั้งระดับสากลและในประเทศไทย

๕. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับคนพิการ

๖. แนวคิดหรือหลักการ การทำงานร่วมระหว่างคนพิการกับคนไม่พิการ

๗. มิติต่างๆ ของคนพิการที่สื่อสารมวลชนด้านโทรทัศน์ควรรับรู้และเข้าใจ

๘. ความต้องการของคนพิการประเภทต่างๆ ต่อสื่อโทรทัศน์ - ด้านปริมาณ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านเทคนิคการนำเสนอ และด้านการมีส่วนร่วม

๙. บทบาทของผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : คนพิการ กับ สื่อโทรทัศน์

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:43:14

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย