มาร่วมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โดยคนทั้งมวล เพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

เนื้อหาบางส่วน

หลายวันก่อน ผมเคย post เรื่องความเห็นเกี่ยวกับ Universal Design หรือการออกแบบที่เป็นสากล/เป็นธรรมเพื่อทุกคน โดยชีให้เห็นว่า มีความหมายกว้างกว่าอารยสถาปัตย์ เพราะเหตุว่า "การออกแบบ" ครอบคลุมถึงหลายมิติ ตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบ สินค้าและบริการ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งเอา...เข้าจริง ๆ แล้ว Universal Design ก็เป็นส่วนหนึ่ง (ส่วนสำคัญ) ที่ช่วยสร้างหลักประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยคนทั้งมวล (Access for All หรือ Universal Access) โดยแนวทางการสร้างหลักประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการนั้น ท่านว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการซึ่งต้องนำมาใช้ให้ถูกกาลเทศะคือ

ดาวน์โหลดเอกสาร : มาร่วมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โดยคนทั้งมวล เพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ที่มา: มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:43:48

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย