คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯกับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ : การนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ก.พ.57

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นเสมือนแรง ผลักดันให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มขับเคลื่อนงาน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งนี้ เพื่อให้การขับ เคลื่อนงานด้านคนพิการดังกล่าวมีทิศทางและการปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จึงมีการจัดทำ“แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ” อย่างต่อ เนื่อง (โดยเป็นแผนแม่บทที่กำหนดแนวทาง การดำเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทยให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลา ๕ ปี ได้จัดทำแล้วจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๔ ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสาร คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯกับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ : การนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ก.พ.57
วันที่โพสต์: 7/02/2557 เวลา 07:30:28

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ก.พ.57 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นเสมือนแรง ผลักดันให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มขับเคลื่อนงาน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งนี้ เพื่อให้การขับ เคลื่อนงานด้านคนพิการดังกล่าวมีทิศทางและการปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จึงมีการจัดทำ“แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ” อย่างต่อ เนื่อง (โดยเป็นแผนแม่บทที่กำหนดแนวทาง การดำเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทยให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลา ๕ ปี ได้จัดทำแล้วจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๔ ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯกับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ : การนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย