แผนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554

เนื้อหาบางส่วน

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนด้านคนพิการที่เกี่ยวข้อง สู่เป้าหมายให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ และเสมอภาค ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค ทั้งนี้การกำหนดกรอบ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ทั้งด้านนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ด้านคนพิการ รวมถึงการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ เพื่อทราบถึงสภาพแวดล้อม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ทั้งในบริบทภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประมวลเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และการนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 -2554 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นการนำเสนอถึงสถานการณ์คนพิการจากข้อมูลสถิติ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช่วงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2545-2549 และปัญหาอุปสรรคในช่วงการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

ส่วนที่ 2 การประเมินความต้องการและศักยภาพทางยุทธศาสตร์ เป็นการทบทวนกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554

ที่มา: admin
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:07:17

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย