แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

ปกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

เนื้อหาบางส่วน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์

การพิจารณาผลการพัฒนาที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตควบคู่กับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาศักยภาพของคนไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนไทยไว้ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทางด้านจิตใจให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม

1.2 เพื่อพัฒนาคนทุกคนให้สามารถคิดวิเคราะห์บนหลักของเหตุผล มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีโลกทัศน์กว้าง รวมทั้งมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสูงขึ้น

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพพลานามัยดีถ้วนหน้ามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และได้รับบริการพื้นฐานทางสังคมทุกด้านอย่างเหมาะสมทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสมศักดิ์ศรี

ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

ที่มา: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=90
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:01:59 ดูภาพสไลด์โชว์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย