แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4

ปกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4

เนื้อหาบางส่วน

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นมูลเหตุและเป็นพลังผลักดันให้รัฐบาลต้องวางแผนพัฒนาประเทศใน “แนวใหม่” โดยยึดถือความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นพื้นฐานหลักเบื้องต้นของการพัฒนา ทั้งนี้ โดยเน้นการปฏิรูปนโยบายหลายด้านที่เห็นว่าจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเร่งฟื้นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง และยกฐานะสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในชาติอันจะเป็นทางไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการขจัดความยากจนในประเทศต่อไป

บทบาทและภาระของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศในช่วง 5 ปีต่อไปนั้นนับวันจะเพิ่มขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในแง่การวางแนวนโยบายการพัฒนาประเทศและการตระเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสนองวัตถุประสงค์การพัฒนาประเทศตาม “แนวใหม่” เพื่อสร้างสรรความเป็นธรรมในสังคมให้มากขึ้น

การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงได้กำหนดให้มีลักษณะเป็นแผนแม่บทที่ วางกรอบ “นโยบายแห่งชาติ” ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลและ ผู้บริหารนโยบายของประเทศ สามารถนำไปเป็นแนวในการปรับปรุงนโยบายเฉพาะด้าน และการจัดทำแผนงานตลอดทั้งโครงการพัฒนาในแต่ละสาขาที่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศในแนวเดียวกัน โดยที่รัฐบาลสามารถยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็นบรรทัดฐานในการจัดทำงบประมาณประจำปี ตลอดทั้งการระดมจัดสรรและบริหารทรัพยากรเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในช่วงระยะ 5 ปีต่อไป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ทำการประเมินและชี้ให้เห็นปัญหาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะส่งผลสะท้อนต่ออนาคตความมั่นคงของประเทศ

สาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นแผนจัดกรอบ “นโยบายแห่งชาติ” มีประเด็นสำคัญที่แตกต่างไปจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนๆ คือ

ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4

ที่มา: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=86
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:03:00 ดูภาพสไลด์โชว์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย