แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ปกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

เนื้อหาบางส่วน

บทที่ 1

สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

………………………

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี 2504 การดำเนินการวางแผนพัฒนาฯ ได้มีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ดังจะเห็นได้ว่า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2514 นั้น นอกจากจะได้พิจารณาในด้านรายจ่าย ส่วนของรัฐ เช่นเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 แล้ว ยังได้มีการขยายขอบเขตการพิจารณาให้กว้างขวางออกไป คือ ได้ริเริ่มทำการวางแผนด้านกำลังคน และวางแผนเศรษฐกิจ

ส่วนเอกชนขึ้นด้วย นอกจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาฯ ของรัฐ ในสาขาเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ก็ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น โดยทำการวางแผนเป็นรายสาขาให้อยู่ในขอบเขตและประสาน-สัมพันธ์กับแผนเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ สำหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519) นอกจากจะปรับปรุงวิธีการวางแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้ว ยังได้ขยายขอบเขตของแผนให้ครอบคลุมไปถึงหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ที่มา: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=85
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:03:15 ดูภาพสไลด์โชว์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย