ร่างขอบเขตของงาน TOR ฉบับที่ ๖ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย

ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๖ ผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก. เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน และประชาชนผู้สนใจ ก่อนจะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ผลการศึกษาปรากฏว่า ร่างขอบเขตของงานดังกล่าว มีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยในเอกสารหมายเลข ๒ คุณลักษณะของรถโดยสารธรรมดาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (CNG) ข้อ ๑๐.๒ ขสมก. ระบุให้มีการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการบนรถโดยสารธรรมดา หรือรถเมล์ร้อน จำนวน ๑,๖๕๙ คัน เป็นการติดตั้งลิฟต์ยกรถเข็นคนพิการกับรถเมล์แบบพื้นสูง (มีบันได ๒ ขั้น) แทนการใช้ทางลาดกับรถเมล์แบบชานต่ำ หรือรถเมล์แบบไม่มีบันได (No Step Bus) ที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่มในสังคม ตามข้อเสนอของเครือข่ายคนพิการที่พยายามต่อสู้เรียกร้องและผลักดันให้ ขสมก. กำหนดคุณลักษณะทั่วไปของรถโดยสาร ทั้ง ๓,๑๘๓ คัน ให้มีโครงสร้างเป็นรถโดยสารแบบชานต่ำ ที่มีพื้นห้องโดยสารเรียบและไม่มีขั้นบันไดบริเวณประตูกลางรถ (No Step Bus) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีรถเข็นเด็กอ่อน และคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มาตั้งแต่ร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๑ ถึง ๕ รายละเอียดดามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างขอบเขตของงาน TOR ฉบับที่ ๖ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

ที่มา: สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย
วันที่โพสต์: 27/02/2557 เวลา 04:31:34

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๖ ผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก. เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน และประชาชนผู้สนใจ ก่อนจะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ผลการศึกษาปรากฏว่า ร่างขอบเขตของงานดังกล่าว มีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยในเอกสารหมายเลข ๒ คุณลักษณะของรถโดยสารธรรมดาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (CNG) ข้อ ๑๐.๒ ขสมก. ระบุให้มีการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการบนรถโดยสารธรรมดา หรือรถเมล์ร้อน จำนวน ๑,๖๕๙ คัน เป็นการติดตั้งลิฟต์ยกรถเข็นคนพิการกับรถเมล์แบบพื้นสูง (มีบันได ๒ ขั้น) แทนการใช้ทางลาดกับรถเมล์แบบชานต่ำ หรือรถเมล์แบบไม่มีบันได (No Step Bus) ที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่มในสังคม ตามข้อเสนอของเครือข่ายคนพิการที่พยายามต่อสู้เรียกร้องและผลักดันให้ ขสมก. กำหนดคุณลักษณะทั่วไปของรถโดยสาร ทั้ง ๓,๑๘๓ คัน ให้มีโครงสร้างเป็นรถโดยสารแบบชานต่ำ ที่มีพื้นห้องโดยสารเรียบและไม่มีขั้นบันไดบริเวณประตูกลางรถ (No Step Bus) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีรถเข็นเด็กอ่อน และคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มาตั้งแต่ร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๑ ถึง ๕ รายละเอียดดามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างขอบเขตของงาน TOR ฉบับที่ ๖

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย