ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล(ฉบับที่..) พ.ศ. ….

เนื้อหาบางส่วน

หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล

เหตุผล

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางร่างกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังมีการเลือกปฏิบัติในลักษณะต่างๆอยู่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล(ฉบับที่..) พ.ศ. ….

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:40:42

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย