กฎมาตรฐาน ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ องค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2537

เนื้อหาบางส่วน

บทนำ

ความเป็นมาและความต้องการจำเป็นในปัจจุบันของคนพิการ

1 . คนพิการมีอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก และในทุกระดับของสังคมทั้งหลาย อีกทั้งยังมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

2 . สาเหตุของความพิการหรือผลของความพิการจะมีความแตกต่างกันไปทั่วโลก ความแตกต่างกันนี้เป็นผลมาจากการที่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน และนโยบายหรือมาตรการที่ประเทศต่าง ๆ กำหนดขึ้น เพื่อความผาสุขของพลเมืองภายในประเทศซึ่งแตกต่างกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร : กฎมาตรฐาน ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ องค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2537

ที่มา: รองศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:41:30

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย